Mobil DTE™ 20 Series(美孚 DTE 20 系列)  

Mobil Industrial, 中国

View the  Mobil DTE 20 Series

液压油

产品简介

Mobil DTE™ 20 Series(美孚 DTE 20 系列)是高性能抗磨液压油。

它们可以满足使用高压、高输出泵的液压系统,以及其他液压系统元件如紧密间隙伺服阀和数控机床的严苛需求。

这些产品满足了多种液压系统和组件生产商的严苛的性能要求,可以只使用这一种具有优越性能特点的产品。

特性与优点

  • 卓越的氧化稳定性,有助于保持系统清洁和减少沉积以减少维护停机和降低成本,从而有助于延长润滑油与过滤器的使用寿命。
  • 增强对采用多种金属的系统组件的抗磨和防腐蚀保护,帮助延长组件的寿命,提高生产能力
  • 受控的抗乳化性在少量或大量水的污染下仍能保护系统
  • 具有保持清洁的特性,可减少系统沉积物和油泥,帮助保护设备,延长设备寿命,减少保养并提高系统总体性能
  • 即使在严苛的使用条件和更长的换油周期中也可以保持质量性能特色。

应用范围

  • 对沉积物聚积有严苛要求,或使用常规产品容易形成油泥和沉积物的液压系统
  • 需要高负载能力和抗磨损保护,及需要薄油膜防腐蚀保护的液压系统
  • 不可避免地存有少量水分的系统
  • 含有齿轮和轴承的系统
  • 采用多种金属部件的机器

规格与认可

 Mobil DTE 20 Series 符合或超越以下要求 MOBIL DTE 22 MOBIL DTE 24 MOBIL DTE 25 MOBIL DTE 26 MOBIL DTE 27
DIN 51524-2: 2006-09 X X X X  
 Mobil DTE 20 Series 获得以下制造商的认可 MOBIL DTE 22 MOBIL DTE 24 MOBIL DTE 25 MOBIL DTE 26 MOBIL DTE 27
DENISON HF-0   X X X  
HUSKY HS 207     X    
VICKERS I-286-S   X X X  
VICKERS M-2950-S   X X  
Fives Cincinnati   X X X  
HOCNF   X X X X

典型性质

  MOBIL DTE 21 MOBIL DTE 22 MOBIL DTE 24 MOBIL DTE 25 MOBIL DTE 26 MOBIL DTE 27 MOBIL DTE 28
粘度, ASTM D445              
   cSt @ 100°C 2.7 4.5 5.3 6.7 8.5 10.9 14.3
   cSt @ 40°C 10 21 31.5 44.2 71.2 95.3 142.8
Viscosity Index, ASTM D2270 98 98 98 98 98 98 98
Pour Point, °C, ASTM D97 -30 -30 -27 -27 -21 -21 -15
闪点,开口 (COC), ASTM D92 174 200 220 232 236 248 276
泡沫特性, 序列 I,倾向性/稳定性, ASTM D892 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0
泡沫特性, 序列 II,倾向性/稳定性, ASTM D892 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0
泡沫特性, 序列 III,倾向性/稳定性, ASTM D892 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0
铜片腐蚀试验, 3小时@ 100°C, ASTM D130 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
防锈性, 程序B, ASTM D665 PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS
****FZG齿轮测试 失效等级, ISO 14635-1(mod)     12 12 12 12 12
(BRF+) ISO 粘度等级, 10 22 32 46 68 100 150

健康与安全

此产品的健康和安全建议可以找到关于材料安全数据工作表 (MSDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

所有在此使用的商标,均为 Exxon Mobil 公司或其子公司之一的商标或注册商标,除非另行说明。

01-2019

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd
17th Floor, Metro Tower
30 Tian Yao Qiao Road
Shanghai 2000030
China

+86 21 24076000
http://www.exxonmobil.com

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范.产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售.  更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询www.exxonmobil.com 
埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".
本文件并不取代当地公司的独立性.
当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

Loading