Mobil Delvac Modern 5W-30 Advanced Protection V3

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Avansert, høytytende dieselmotorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac Modern 5W-30 Advanced Protection V3 er en avansert, høytytende dieselmotorolje som er utviklet for å beskytte og gi mulighet for bedre drivstofføkonomi i moderne, høytytende lavutslippsmotorer som utsettes for krevende driftsforhold.    Oljen er sammensatt av baseoljer med avansert syntetisk teknologi som er lettflytende ved lave temperaturer, bevarer viskositeten ved høye temperaturer, fordamper minimalt og bidrar til mulighet for bedre drivstofføkonomi, samtidig som den gir lengre levetid og opprettholder effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer som f.eks. dieselpartikkelfiltre (DPF).

Mobil Delvac Modern 5W-30 Advanced Protection V3 er også kompatibel med biodiesel.*

 

* Følg utstyrsprodusentenes anbefalinger om mulige brukstilpasninger.

 

Egenskaper og fordeler

Høytytende dieseldrevne lavutslippsmotorer stiller betydelig høyere krav til motoroljer.  Tettere motordesign, bruk av mellomkjølere og turboladere øker de mekaniske og termiske påkjenningene på smøremidlet. Lavutslippsteknologier, slik som høyere trykk på drivstoffinnsprøytingen, forsinket tenning og etterbehandlingsutstyr krever alle bedre ytelse fra oljen på områder som oksidasjonsstabilitet, sotdispergering, flyktighet og kompatibilitet med etterbehandlingssystemer.  Den avanserte teknologien i Mobil Delvac Modern 5W-30 Advanced Protection V3 gir eksepsjonell ytelse og beskyttelse av eksosanlegg som er utstyrt med dieselpartikkelfilter (DPF). De viktigste fordelene omfatter:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Utmerket beskyttelse mot oljefortykning, oljenedbrytning, avsetninger i motoren ved høye temperaturer og slamdannelse

Bidrar til lang levetid for oljen i samsvar med OEM-anbefalte oljeskiftintervaller (ODI)

Bidrar til å forhindre fastlåsing av stempelringer for bedre motorbeskyttelse og effektivitet

Utmerket beskyttelse mot slitasje, oppskraping, sylinderpolering og korrosjon

Bidrar til å beskytte mot slitasje under krevende driftsforhold og oppnå lengre levetid på motoren

Utmerket flyteevne ved lav temperatur

Bidrar til bedre pumpbarhet og oljesirkulasjon for drift på steder med lave temperaturer

Bidrar til å beskytte mot slitasje ved kaldstart

Avansert hovedkomponent for lavt askeinnhold

Bidrar til å øke effektiviteten og forlenge holdbarheten til eksosanlegg som er utstyrt med dieselpartikkelfilter (DPF)

Avansert sammensetningsviskometri

. SAE 5W-30

. Skjærstabilitet som bevarer viskositeten

. Veldig lav flyktighet

Kan bidra til å redusere drivstofforbruket over motoroljer med høyere viskositet uten at det går ut over motorens levetid (drivstofføkonomien avhenger av kjøretype og kjøreforhold)

Bidrar til å kontrollere viskositetsnedbrytning og redusere oljeforbruket under krevende driftsforhold og høye temperaturer

 

Spesifikasjoner og godkjennelser  

Dette produktet har følgende godkjennelser:

DTFR 15C110

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API CK-4

ACEA E9

ACEA E6

DAF Extended Drain

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 5W-30

Tetthet ved 15 C, g/ml, ASTM D4052

0,8408

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-39

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

233

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

72,0

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

12,0

Viskositetsindeks, ASTM D2270

164

Aske, sulfatert, wt%, ASTM D874

0,95

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

9,8

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

04-2024

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.