Unirex™ S 2

Mobil industrial , Norway

Smørefett

Produktbeskrivelse

Unirex™ S 2 er et smørefett med litiumkompleksfortykker til bruk ved høye temperaturer. Produktet er basert på en syntetisk polyolester med lav flyktighet som er forsterket med ytelsesfremmende tilsetningsstoffer. Smørefettet er spesielt egnet for bruk ved høye temperaturer og har en øvre driftstemperaturanbefaling på   200°C/392 °F basert på ASTM D3336. Produktet har i tillegg god oksidasjonsstabilitet og rustforebyggende egenskaper.

 

Egenskaper og potensiell nytte

Unirex S 2-smørefett er spesielt utviklet for bruk ved høye temperaturer hvor mineraloljebaserte smørefett ikke gir tilstrekkelig beskyttelse. Det esterbaserte produktet har lav flyktighet ved de arbeidstemperaturer som er involvert, noe som kan føre til lang levetid for fettet sammenlignet med et vanlig mineraloljebasert produkt. Unirex S 2 egner seg godt til bruk ved høye temperaturer hvor hyppig smøring ikke er praktisk.

Dette produktet tilbyr følgende egenskaper:

  • Fremragende ytelse ved høy temperatur med bedre smøreevne og slitasjebeskyttelse enn vanlig fett
  • Lav baseoljeflyktighet bidrar til å sikre lang levetid for smøremiddelet, samt mulighet for å forlenge smøreintervaller.
  • Øvre driftstemperatur på 200 ºC/392 °F basert på ASTM D3336 som omfatter ytelse ved høy temperatur

 

Bruksområde

Bruksmerknader: Den esterbaserte baseoljen i Unirex S 2 er ikke kompatibel med mange vanlige elastomermaterialer som brukes i pakninger. For eksempel kan det føre til en oppmykning eller utvidelse av NBR-pakninger. Utstyrsprodusenten eller ExxonMobil-representanten bør rådføres angående pakningens kompatibilitet for en bestemt bruk.

Unirex S 2 anbefales av ExxonMobil for bruk ved hard belastning, inkludert:

  • Transportbåndlager i tørkeovner og andre ovner
  • Lagre til øser i stålverk
  • Starterclutch-montasjer til jetfly
  • Kritiske lagre til ovner i fiberglassproduksjon

 

Typiske egenskaper

EiendomUnirex S 2
NLGI-grad2
Fortykker Li-kompleks
Farge, visuell  Oransje/brun
Bearbeidet penetrasjon, ASTM D 217, mm/10280
Dråpepunkt, ASTM D 2265, ºC280
4-ball-slitasjetest, ripediameter, ASTM D 2266, mm  0.60
Baseoljens viskositet ved 40 ºC, ASTM D 445, cSt  170
Oljeseparering, ASTM D 1742, vkt. % 3
Smørevirkningstid ved 204 °C, ASTM D 3336, timer 500
Korrosjonsbeskyttelse, ASTM D 1743, kapasitetGodkjent
4-ball-sveiselast, ASTM D 2596, kg160

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det formålet det er tiltenkt og i henhold til de anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet ved avhending av produktet.

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre annet er angitt.

09-2019

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.