Mobil Super™ 3000 Formula LD 0W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Helsyntetisk motorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Super™ 3000 Formula LD 0W-30 er en helsyntetisk motorolje for bensin og lette dieselmotorer. Den er designet for å møte de strenge kravene for lengre brukstid, og er et betydelig bidrag til drivstofføkonomi og rene motorer.


Egenskaper og fordeler

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 gir følgende funksjoner og fordeler:

  • Den helsyntetiske formelen gir utvidet skiftintervall i biler fra VW-Audi med lange service intervaller (EDI) som assosieres med VW 506 01 spesifikasjoner:
  • Fremragende flyteevne ved lav temperatur gir rask sirkulasjon og slitasjebeskyttelse ved oppstart, særlig når det er kaldt
  • Fremragende oksidering og termisk stabilitet gir beskyttelse ved høye temperaturer og krevende service

Bruksområder

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 bør brukes i kjøretøyer fra VW og Audi under spesifikk serviceanbefaling for skiftintervall som assosieres med spesifikasjoner for VW 506 01. Disse kjøretøyene er allerede påfylt olje av denne kvalitet på fabrikken.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser 


Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 har følgende utstyrsprodusentgodkjennelser:
 
Volkswagen VW 506 01


Typiske egenskaper 

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30  
Viskositet, ASTM D 445  
cSt ved 40 ºC 53
cSt ved 100 ºC 9.6
Sulfatert aske, vkt%, ASTM D 874 -
Fosfor -
Flammepunkt, °C, ASTM D 92 223
Densitet ved 15 °C kg/l, ASMT D 4052 0.86
Stivnepunkt, °C, ASTM D 97 -39

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.

Mobil-logoen og Pegasus-designen er registrerte varemerker som tilhører ExxonMobil Corporation, eller et av dets datterselskaper.

09-2019

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.