Mobil Super 3000 Formula M 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Høytytende motorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 er en høytytende motorolje som hovedsakelig er ment for bruk i kjøretøy fra Mercedes Benz (MB) hvor det kreves et produkt for lengre vedlikeholdsintervaller.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 har følgende egenskaper og fordeler:

  • Muliggjør forlenget drift ved høye temperaturer uten oljefortykning og oljenedbrytning pga. av oksidasjon.
  • Gir fremragende flyteevne ved lave vintertemperaturer for lettere oppstart og hurtig oljesirkulasjon i motoren.
  • Passer for bruk i både bensin- og noen dieseldrevne personbiler og lette nyttekjøretøy.

 

Bruksområder

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 er utviklet for å tilfredsstille Mercedes Benz' høyeste krav til motorolje. Den leverer fremragende ytelse både ved veldig lave og veldig høye driftstemperaturer, samt gir langvarig beskyttelse mot slitasje og slamdannelse.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 har følgende utstyrsprodusentgodkjennelser:

 

Mercedes-Benz

MB-godkjennelse 229.5
MB-godkjennelse 229.3

 

Typiske egenskaper

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30

 

Viskositet, ASTM D 445

 

cSt ved 40 ºC

72,4

cSt ved 100 ºC

12,2

Sulfatert aske, wt% (ASTM D 874)

0,8

Fosfor

0,08

Flammepunkt, ºC, ASTM D 92

212

Densitet ved 15 ºC kg/l, ASTM D 4052

0,85

Stivnepunkt, ºC, ASTM D 97

-42

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til de anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller på Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet ved avhending av et brukt produkt.

Mobil-logoen, Pegasus-designen og Mobil Super er registrerte varemerker som tilhører ExxonMobil Corporation eller et datterselskap.

09-2019

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.