Mobil Delvac™ City Logistics M 5W30

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Syntetyczny olej silnikowy do lekkich pojazdów użytkowych

Opis produktu

Mobil Delvac™ City Logistics M 5W-30 to syntetyczny olej silnikowy o niskiej zawartości popiołu siarczanowego, który zapewnia długą żywotność silnika oraz doskonałą ochronę silnika przed szlamem i zużyciem.

Mobil Delvac™ City Logistics M 5W-30 zapewnia doskonałe smarowanie silników wysokoprężnych i benzynowych pracujących w trudnych warunkach drogowych, zazwyczaj spotykanych w ruchu miejskim. Produkt ten jest zalecany przez ExxonMobil dla europejskich silników przeznaczonych do szerokiej gamy lekkich pojazdów użytkowych, takich jak pojazdy dostawcze Mercedes lub inne samochody wymagające ACEA C3.

Właściwości i zalety

Formulacja oleju Mobil Delvac™ City Logistics M 5W-30 składa się z wysokiej jakości olejów bazowych oraz doskonale zbilansowanego pakietu dodatków uszlachetniających zapewniających optymalną wydajność silnika zarówno w najnowszych silnikach wysokoprężnych i benzynowych jak i w starszych modelach. Olej ten jest w pełni kompatybilny z większością filtrów cząstek stałych i katalizatorów. Najważniejsze korzyści: 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Zwiększona stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Przyczynia się do zmniejszenia ilości powstających osadów oraz do wydłużenia trwałości silnika i oleju

Zwiększona ochrona przed zużyciem

Przyczynia się do wydłużenia trwałości elementów w silniku

Zaawansowana ochrona przed gromadzeniem się osadów na tłokach

Przyczynia się do utrzymania silnika w czystości przy zmniejszonych kosztach utrzymania i długiej trwałości silnika

Zaawansowane rozpraszanie sadzy w celu kontroli wzrostu lepkości, gromadzenia się osadów i blokowania filtrów

Przyczynia się do wzmocnienia ochrony silnika i wydłużenia jego trwałości

Udoskonalona pompowalność niskotemperaturowa

Bezpieczny szybki rozruch w niskich temperaturach

Odporny na ścinanie

Pomaga osiągnąć oszczędność paliwa

 

Zastosowania

ExxonMobil zaleca stosowanie Mobil Delvac™ City Logistics M 5W-30 przy wymagających warunkach jazdy:

     • Lekkie pojazdy dostawcze Mercedes-Benz (spełnia wymagania dotyczące silników MB, gdy potrzeba produktu zaaprobowanego na blatach MB 229.31, 229.51 lub 229.52)

     • Lekkie pojazdy użytkowe lub samochody wymagające ACEA C3

     • Lekkie pojazdy użytkowe Volkswagen wymagające normy VW 505 00/505 01

     • Silniki benzynowe oraz silniki wysokoprężne z filtrami cząstek stałych (DPF) i katalizatorami

     • Normalne do okazjonalnie cięższych warunki pracy (wliczając w tym jazdę w trybie miejskim)

      • Zawsze należy sprawdzić instrukcję obsługi pojazdu pod kątem zalecanej klasy lepkości i specyfikacji.

Specyfikacje i dopuszczenia

Mobil Delvac Logistics M 5W-30 spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API SN

 

Produkt ten został dopuszczony przez następujących producentów urządzeń:

MB-Approval 229.31

MB-Approval 229.51

MB-Approval 229.52

VW 505 00

VW 505 01

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

ACEA C3

API SM

API SL

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

Klasa lepkości

SAE 5W-30

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

11,9

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

68

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,8

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

7,4

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

230

Gęstość w 15°C, [g/ml], ASTM D4052

0,85

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-36

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

03-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.