Mobil Delvac XHP ESP FE 5W-30

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Zaawansowana ochrona silnika i układu redukcji emisji

Opis produktu

Mobil Delvac XHP ESP FE 5W-30 to bardzo wysokiej jakości olej do silników Diesla, zaprojektowany, aby zapewnić doskonałą ochronę i potencjalną* oszczędność paliwa w nowoczesnych, wysokowydajnych, niskoemisyjnych silnikach do pracy w trudnych warunkach drogowych.

 

Ten olej silnikowy zaprojektowano specjalnie, aby sprostać najnowszym wymaganiom Volvo, Daimler, Detroit, Mack, Renault i Cummins dotyczącym ich najnowszych silników wysokoprężnych.

 

Zastosowane w tym oleju silnikowym wysokiej jakości oleje bazowe zapewniają doskonałą płynność w niskich temperaturach, zachowanie lepkości w temperaturach wysokich i kontrolę lotności. Oleje bazowe, system dodatków i obniżona lepkość filmu (HT/HS) przyczyniają się do potencjalnej oszczędności paliwa. Ten nowy, zaawansowany zestaw dodatków umiejętnie dobrano, aby przedłużyć trwałość silników i utrzymać sprawność systemów redukcji emisji spalin, w tym filtru cząstek stałych (DPF).

 

*Potencjalne oszczędności paliwa oszacowano na podstawie doświadczenia porównania tego oleju 5W-30 z olejami 10W-40 i 15W-40.

 

Właściwości i zalety

Silniki Diesla wysokiej mocy o niskiej emisji wymagają dużo więcej od silnikowych środków smarnych. Ściślejsze konstrukcje silnika oraz stosowanie chłodnic pośrednich i turbosprężarek zwiększają obciążenia mechaniczne i termiczne środków smarnych. Zarówno technologie silników niskoemisyjnych, np. podwyższenie ciśnienia wtrysku paliwa, opóźnienie rozrządu, jaki i urządzenia oczyszczania spalin, wymagają olejów o lepszych parametrach utleniania, oczyszczania się z sadzy, lotności i kompatybilności z urządzeniami do oczyszczania spalin Zaawansowana technologia oleju Mobil Delvac XHP ESP FE 5W-30 zapewnia wyjątkową wydajność i ochronę układów wydechowych wyposażonych w filtry cząstek stałych (DPF). Jego główne zalety to:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała ochrona przed gęstnieniem oleju, degradacją oleju, osadami wysokotemperaturowymi i osadzania się szlamu.

Przyczynia się do przedłużenia trwałości oleju, zgodnie z zalecanymi przez producentów OEM okresami pomiędzy wymianami oleju (ODI).

Przyczynia się do zapobiegania zakleszczaniu się pierścieni w celu poprawy ochrony i wydajności silnika.

Doskonała ochrona przed zużyciem, zacieraniem, zużyciem gładzi cylindra i korozją

Przyczynia się do ograniczenia zużycia przy dużych obciążeniach, przedłużając trwałość silnika

Doskonała płynność w niskich temperaturach

Przyczynia się do uzyskania doskonałej pompowalności i poprawy krążenia oleju, umożliwiając pracę w regionach o zimnym klimacie.

Poprawia ochronę przed zużyciem silników przy rozruchu na zimno

Zaawansowana receptura "Low Ash" obniżająca zawartość popiołu

Przyczynia się do zwiększenia sprawności i wydłużenia trwałości układów wydechowych wyposażonych w filtry cząstek stałych (DPF).

Zaawansowana formulacja i parametry lepkości

. SAE 5W-30

. Wytrzymałość na ścinanie

. Bardzo niska lotność

Umożliwia zmniejszenie zużycie paliwa w porównaniu do olejów silnikowych o wyższej lepkości bez pogarszania trwałości silnika (możliwa oszczędność zużycia paliwa zależy od typu pojazdu i warunków jazdy)

Przyczynia się do zmniejszenia spadku lepkości i zużycia oleju w ciężkich warunki pracy w wysokich temperaturach.

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

 

     •  Ciężarówki i autobusy Volvo najnowszej generacji wymagające VDS-5 (silniki D13 Euro 6D)

     • Ciężarówki i autobusy Mercedes-Benz wymagające smarów MB-Approval 228.61

         (silniki OM 470 FE1 i OM 471 FE1, a także zastosowania terenowe dla silników OM

         470, OM 471 oraz OM 473)

     • Ciężarówki i autobusy Renault wymagające RLD-5 (silniki DTi 13 Step-D)

     • Samochody ciężarowe i autobusy wymagające API FA-4

 

„Ten olej nie został dopuszczony przez konstruktorów silników jako wstecznie kompatybilny, więc nie można go stosować w innych silnikach wysokoprężnych".

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MB-Approval 228.61

VOLVO VDS-5

RENAULT TRUCKS RLD-5

MACK EOS-5

Detroit Detroit Fluids Specification 93K223

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API FA-4

Cummins CES 20087

 
 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 5W-30

Ciężar właściwy w 15,6°C/15,6°C, ASTM D4052

0,84

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

10

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

232

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

1

Lotność Noack, % masy, ASTM D5800

10

Lepkość względna CCS w 30°C, [mPa.s], ASTM D5293

4800

Lepkość HTHS w 150ºC1x10(6) sek(-1), mPa.s,, ASTM D 4683

3,0

Liczba zasadowa TBN, [mg KOH/g], ASTM D2896

12,4

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

56

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

04-2022

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.