Mobil Delvac Synthetic Transmission Oil V30

Mobil commercial-vehicle-lube , Poland

Najwyższej jakości olej przekładniowy

Opis produktu

Mobil Delvac Synthetic Transmission Oil V30 to w pełni syntetyczny olej do ręcznych przekładni do pracy w ciężkich warunkach, zaprojektowany aby spełnić wysokie wymagania. Zalecany do całorocznego smarowania przekładni manualnych w pojazdach użytkowych i maszynach roboczych pracujących pod obciążeniach od lekkich do bardzo ciężkich.  Zaprojektowany, aby zapewnić doskonałą wydajność sprzętu, olej Mobil Delvac Synthetic Transmission Oil V30 wykorzystuje najnowszą technologię smarowania na bazie syntetycznych olejów bazowych i zaawansowanego pakietu dodatków zapewniając znaczące korzyści w porównaniu do konwencjonalnych olejów przekładniowych. Zaawansowany technologicznie pakiet dodatków zapewnia wyjątkowe właściwości myjąco-dyspergujące, z wyważoną ochroną zabezpieczającą przed degradacją termiczną, utlenianiem, zużyciem i korozją.  Dzięki naturalnie wysokiemu wskaźnikowi lepkości i zastosowaniu syntetycznych olejów bazowych olej ten zapewnia większą niż oleje konwencjonalne wytrzymałość filmu olejowego w wyższych temperaturach. Technologia ta zapewnia także efektywne smarowanie w skrajnie niskich temperaturach bez efektu kanałowania oleju. Mobil Delvac Synthetic Transmission Oil V30 zalecany jest do przekładni ręcznych  i niehipoidalnych skrzyń biegów.

 

Właściwości i zalety

Obecne rozwiązania technologiczne i nowatorskie konstrukcje układów przeniesienia napędu znacznie zwiększyły możliwości pojazdów użytkowych do pracy w trudnych warunkach biorąc pod uwagę ich obciążenia, prędkości, zakres sterowania i niezawodność. Konstrukcje te znacznie zmieniły i podniosły wymagania, co do osiągów olejów w układzie napędowym przy wydłużonych okresach wymian.  Dla wysokoobciążonych przekładni zmniejszenie tarcia, ochrona przed zużyciem, stabilność termiczna, wytrzymałość na ścinanie, ochrona przed rdzewieniem i korozją oraz ochrona uszczelnień to właściwości, które trzeba optymalnie wyważyć, aby zapewnić przedłużenie żywotności przekładni i synchronizatora, gładką zmianę biegów, poprawę sprawności przekładni oraz przenoszenie wyższych obciążeń w szerokim zakresie zastosowań i warunków eksploatacyjnych.  Najważniejsze korzyści ze stosowania Mobil Delvac Synthetic Transmission Oil V30:

Korzyści w porównaniu do konwencjonalnych mineralnych olejów przekładniowych:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonałe właściwości przenoszenia wysokich obciążeń, ochrona przeciwzużyciowa oraz osiągi przy skrajnych naciskach (EP)

Chroni przed zużyciem w trudnych warunkach pracy przez cały okres eksploatacji

Wyjątkowa ochrona przed tworzeniem się osadów

Wydłuża żywotność uszczelnień oraz zapewnia dłuższe okresy pomiędzy wymianami oleju i serwisami przekładni

Wysoka ochrona przed korozją na miedzi i jej stopach

Chroni i wydłuża długość czasu pracy synchronizatorów, poprawiając jednocześnie jakość działania przy zmianie przełożeń

Zoptymalizowana stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Wydłuża okresy pomiędzy wymianami oleju i serwisami przekładni celem obniżenia kosztów eksploatacyjnych

Wyjątkowa stabilność na ścinanie

Pomaga utrzymać stałą odpowiednią lepkość i trwałość filmu olejowego, zapewnia ochronę przed zużyciem w ciężkich warunkach eksploatacyjnych

Wyjątkowa płynność w niskich temperaturach

Przyczynia się do łatwiejszego startu, ułatwia zmianę przełożeń oraz do zmniejsza zużycie przy rozruchu w niskich temperaturach

Wydłużenie okresów pomiędzy wymianami oleju i przeglądami

Przyczynia się do zmniejszenia kosztów eksploatacji i poprawy produktywności

Optymalizowane i stabilne właściwości cierne

Sprawna i szybka zmiana biegów

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

     •  Wysokoobciążone manualne skrzynie biegów, szczególnie te wymagające olejów z dopuszczeniami Volvo 97307 lub Volvo 97318 (sprawdź zalecenia w instrukcji obsługi).

     •  Pojazdy drogowe do transportu ciężkiego i lekkiego, autobusy.

     •  Zastosowania w regionach, gdzie zimy bywają surowe.

     •  Zalecany tam, gdzie wymaga się wydłużonych okresów między przeglądami i gwarancyjnych.

     •  Zastosowanie razem z olejami przekładniowymi Mobil Delvac Synthetic Gear Oil w tylnych osiach zapewnia maksymalną wydajność układu napędowego i poprawę oszczędności zużycia paliwa.

     •  NIE nadaje się do uzupełniania ani do ponownego napełniania przekładni hipoidalnych w mechanizmach różnicowych i napędach głównych, dla których w instrukcji obsługi zaleca się oleje klasy API GL-5 lub MIL- PRF-2105E.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt ten jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających:

MAN 341 Typ E4

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 75W-80

Gęstość w 15.6°C, [g/ml], ASTM D4052

0,85

Temp. zapłonu, [°C], ASTM D92

242

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

9,2

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

54

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-51

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

152

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

11-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.