Seria Mobil SHC™ 100 EAL

Mobil grease , Poland

Smary plastyczne

Opis produktu

Grease 101 EAL i 102 EAL to smary o najwyższej jakości, przeznaczone specjalnie do zastosowań, które wymagają środków smarnych niestwarzających zagrożenia dla środowiska. Te wysokiej jakości środki smarne są biodegradowalne i praktycznie nietoksyczne. Zawierają  ulegający biodegradacji olej na bazie estrów syntetycznych, starannie dobrany pakiet dodatków uszlachetniających oraz zagęszczacz litowy. Bezparafinowy charakter syntetycznego oleju bazowego, w połączeniu z niskim współczynnikiem trakcji, zapewnia doskonałą pompowalność w niskich temperaturach i bardzo niski moment rozruchowy i roboczy, co jest nieocenioną zaletą, biorąc pod uwagę fakt, że wiele urządzeń, które mogłyby zagrażać środowisku, znajduje się na zewnątrz.

 

Smary serii Mobil SHC Grease 100 EAL zostały stworzone do tych zastosowań, gdzie wyciek smaru mógłby spowodować skażenie gleby, wód gruntowych, wód powierzchniowych lub wewnętrznych instalacji wodnych w fabrykach. Zaleca się ich stosowanie w łożyskach ślizgowych i tocznych oraz sprzęgłach pracujących w temperaturach od -40ºC do 120ºC, ze stosownymi okresami wymiany smaru. Smary Mobil SHC 101 EAL and 102 EAL mają, odpowiednio, klasę NLGI 1 i 2.

 

Właściwości i zalety

Smary Mobil SHC 101 EAL i 102 EAL oferują następujące  korzyści:

EAL zdobyła sobie znakomitą reputację wśród producentów OEM i klientów ze względu na swoją doskonałą jakość. Produkty te pozwalają na zachowanie równowagi pomiędzy koniecznością stosowania smarów przyjaznych dla środowiska oraz zapotrzebowaniem na wysokiej jakości smary dla mobilnego i stacjonarnego sprzętu zmechanizowanego. Smary Mobil SHC należące do serii 100 EAL są kompatybilne z poprzednią generacją  Mobilgrease EAL 100.TMMarka produktów przyjaznych środowisku Mobil

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Praktycznie nietoksyczne według testu na toksyczność ostrą w środowisku wodnym metodą OECD 203

Minimalny wpływ wycieków na środowisko

Oparte na syntetycznych, biodegradowalnych estrach

Łatwa biodegradacja wycieków w obszarach zagrożonych przy minimalnych pozostałościach nie ulegających biodegradacji i bez konieczności kosztownej utylizacji w niektórychrejonach.

Dobre przyleganie i wodoodporność

Odporność na wymywanie przez wodę, eliminują konieczność częstego smarowania

Doskonała ochrona przed rdzewieniem i korozją

Doskonała ochrona łożysk w warunkach wilgoci, długa żywotność łożysk

 

Zastosowania

Mobilgrease EAL 101 i 102 należą do grupy tzw. Smarów Przyjaznych dla Środowiska (Mobil Environmental Awareness Lubricants, EAL), zaprojektowanej specjalnie do użytku tam, gdzie istnieje zagrożenie skażenia środowiska, w tym:

     • Sprzęt do pracy na morzu

     • Stacje uzdatniania wody

     • Tamy, śluzy i drogi wodne

     •  Sprzęt budowlany

     •  Maszyny rolnicze

     • Elektrownie wodne

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

101

102

DIN 51825:2004-06 - KP E 1 K -40

X

 

DIN 51825:2004-06 - KP E 2 K -40

 

X

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

101

102

Klasa

NLGI 1

NLGI 2

Typ zagęszczacza

Litowy

Litowy

Korozja na miedzi, 24h, 100ºC, klasyfikacja, ASTM D4048

1A

1A

Ochrona przed korozją, Ocena, ASTM D 1743

Spełnia

Spełnia

Temperatura kroplenia, °C, ASTM D2265

180

180

Test 4-kulowy, Obciążenie zespawania, [kg], ASTM D2596

200

200

Penetracja, 60 cykli, [0.1 mm], ASTM D217

325

280

Lepkość kin. w 40°C, Dot. oleju bazowego, [mm2/s], ASTM D445

100

100

Test na wymywanie wodą, ubytek w 79°C, %wag., ASTM D1264

8

6.5

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

02-2022

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.