Mobil SHC™ Elite Series

Mobil industrial , Poland

Oleje obiegowe, przekładniowe i łożyskowe o wyjątkowej jakości

Opis produktu Energy Efficiency logo

Środki smarne Serii Mobil SHC™ Elite to wyjątkowo wysokiej jakości oleje obiegowe, przekładniowe i łożyskowe służące do zapewnienia wyjątkowego działania pod względem częstotliwości wymiany oleju, ochrony urządzeń, trwałości oleju i bezawaryjnej pracy, co przyczynia się do zwiększenia produktywności działalności klienta. Formulacje tych naukowo opracowanych olejów sformułowano przy użyciu najnowszych oryginalnych i opatentowanych technologii Mobil SHC aby zapewnić znakomite i zrównoważone osiągi przy wymagających zastosowaniach w wysokich temperaturach.

Produkty Serii Mobil SHC Elite Series wykazały poprawę sprawności energetycznej o 3,6% w kontrolowanych badaniach laboratoryjnych(*). Receptura Serii Mobil SHC Elite zapewnia także wyjątkową odporność na utlenianie i powstawanie osadów w podwyższonych temperaturach.

(*) Sprawność energetyczna dotyczy wyłącznie osiągów olejów Mobil SHC Elite w porównaniu z konwencjonalnymi (mineralnymi) olejami odniesienia o tej samej klasie lepkości w zastosowaniach przekładniowych. Zastosowana tu technologia pozwala na wzrost sprawności nawet o 3,6% w porównaniu do produktów referencyjnych przy próbie w przekładni ślimakowej w warunkach laboratoryjnych. Poprawa sprawności zależy od warunków pracy i zastosowania.

 


Właściwości i zalety

Oleje marki Mobil SHC są rozpoznawane i uznawane na całym świecie dzięki swojej innowacyjności i wysokiej efektywności. Opracowanie produktów Serii Mobil SHC Elite poprzedziła ścisła współpraca naszych naukowców i specjalistów od zastosowań z kluczowymi producentami sprzętu (OEM), aby produkty te zapewniały wyjątkowo skuteczne działanie wobec znajdujących się w stale zmieniających się projektach urządzeń przemysłowych.

•  Wyjątkowa stabilność termiczna/ utleniania pozwala na dwukrotne przedłużenie trwałości oleju** w porównaniu do najlepszych syntetycznych olejów przekładniowych i obiegowych oraz na skrócenie przestojów konserwacyjnych.

•  Doskonała odporność na tworzenie się osadów i nagaru przyczynia się do utrzymania czystości i przedłużenia trwałości oleju i filtrów.

•  Wysokiej jakości syntetyczny olej bazowy o wysokim wskaźniku lepkości umożliwia zastosowania w szerokim zakresie temperatur oraz skuteczne smarowanie w wysokich temperaturach.

•  Wysoka nośność oleju chroni urządzenia i wydłuża ich żywotność, przyczynia się do zminimalizowania nieplanowanych przestojów i przedłużenia okresów pomiędzy ich serwisowaniem.

•  Doskonała odporność na rdzewienie i korozję, bardzo dobre własności przeciwzużyciowe, odporność na emulgowanie i pienienie, dobre uwalnianie powietrza.

•  Doskonała kompatybilność z uszczelnieniami przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczeń i wycieków.

**  Dwukrotne przedłużenie trwałości oleju, jak wykazano w licznych testach laboratoryjnych.  Trwałość oleju zależy od zastosowania i warunków pracy.

 

Zastosowania

Środki smarne Serii Mobil SHC Elite zaleca się do stosowania w szerokim zakresie zastosowań obiegowych, przekładniowych i łożyskowych, w których występują wysokie temperatury lub temperatury robocze lub temperatury oleju powodują skrócenie trwałości konwencjonalnych środków smarnych poniżej zadowalającego poziomu, lub gdy wymagana jest większa wydajność. Są one szczególnie skuteczne w zastosowaniach o wysokich kosztach konserwacji przy wymianie elementów, czyszczenia systemu i wymiany środków smarnych. Poszczególne zastosowania wymagają wyboru odpowiedniej klasy lepkości i obejmują:

     • Bezobsługowe skrzynie biegów, szczególnie przekładnie ślimakowe z dużym przełożeniem/niską sprawnością

     • Skrzynie biegów w odległych lokalizacjach, gdzie wymiana oleju jest trudna

     •  Łożyska krążników mieszarek i czopów walców, w których występują wysokie temperatury

     •  Gładziarki tworzyw sztucznych

     •  Znacznie obciążone wirówki, w tym wirówki morskie

     •  Oleje Mobil SHC Elite 150 oraz 220 nadają się do olejowych sprężarek śrubowych do sprężania gazu ziemnego, zbiórki gazu wysypiskowego, CO2 i innych gazów technologicznych stosowanych w branży gazu ziemnego.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt ten posiada dopuszczenia następujących producentów urządzeń:

150

220

320

Fives Cincinnati P-59

 

 

X

Fives Cincinnati P-74

 

X

 

Fives Cincinnati P-77

X

 

 

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

150

220

320

AGMA 9005-F16

X

X

X

DIN 51517-2:2018-09

X

X

X

DIN 51517-3:2018-09

X

X

X

ISO L-CKD (ISO 12925-1:2018)

X

X

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

150

220

320

Klasa lepkości

ISO 150

ISO 220

ISO 320

Wygląd, AMS 1738

Przejrzysty i jasny

Przejrzysty i jasny

Przejrzysty i jasny

Korozja na miedzi, 24 godz, 121ºC, stopień, ASTM D130

2A

2A

2A

Gęstość w 15.6°C, [g/ml], ASTM D4052

0,870

0,872

0,873

Emulgowalność, Czas do 37ml wody, 82ºC, [min], ASTM D1401

30

30

30

Test zużycia FE8, Zużycie rolek V50, mg, DIN 51819-3

2,5

1,5

 

Test zacierania FZG, Obciążenie zacierające, A/8.3/90, ISO 14635-1

12

13

13

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

266

272

278

Odporność na pienienie, I sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

Odporność na pienienie, I sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

2094

20

20

Odporność na pienienie, II sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

Odporność na pienienie, II sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

50

50

50

Odporność na pienienie, III sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

Odporność na pienienie, III sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

50

50

50

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

18,7

26,6

33,7

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

150

220

320

Temp. płynięcia, [°C], ASTM D5950

-36

-33

-33

Test RPVOT, [min.], ASTM D2272

2094

2075

1844

Ochrona przed rdzą,Procedura A, ASTM D 665

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Test TOST, Czas pracy do 2mg KOH/g, [h], ASTM D943

10 000

10 000

10 000

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

140

146

150

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

03-2022

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.