Mobil Vacuum Pump Oil 100

Mobil industrial , Poland

Olej do pomp

Opis produktu

Mobil Vacuum Pump Oil 100 to nowoczesny środek smarny, opracowany na bazie wysokiej jakości oleju białego o niskiej lotności, przeznaczony do smarowania pomp próżniowych.

Mobil Vacuum Pump Oil 100 charakteryzuje się chemiczną stabilnością, która zapobiega utlenianiu, a tym samym tworzeniu się osadów. Jest to podstawowa zaleta w przypadku, gdy wymagana jest ciągła praca urządzenia. Pozwala to na zachowanie pierwotnych właściwości produktu, takich jak lepkość i odporność na emulgowanie, jak również wydłuża okres użytkowania oleju 

W systemach próżniowych powszechnie spotykanym rodzajem zanieczyszczenia jest para wodna, która powstaje w pompach, oddzielaczach oleju i zbiornikach. Mobil Vacuum Pump Oil 100 posiada dobrą odporność na emulgowanie, w związku z czym łatwo można oddzielić go od wody. Cecha ta ułatwia usuwanie wody oraz zapobiega jej osadzaniu się na metalowych powierzchniach i tym samym powstawaniu rdzy i korozji.

Cechy i zalety

Olej Mobil Vacuum Pump Oil 100 posiada następujące zalety:

  • Niska lotność
  • Dobre własności związane z uwalnianiem powietrza, co zapewnia wydajną pracę pompy
  • Wysoka odporność na emulgowanie, co zapewnia możliwość szybkiego oddzielenia od wody i odporność na powstawanie emulsji
  • Dobre zabezpieczenie przed zużyciem podczas rozruchu i warunkach granicznych
  • Długi okres użytkowania ze względu na wysoki stopień stabilności chemicznej i termicznej oraz zapobieganie powstawaniu osadów

Zastosowanie

Olej Mobil Vacuum Pump Oil 100 zalecany jest do smarowania pomp próżniowych. Można go również stosować w przypadku absolutnych ciśnień poniżej 50 mikronów rtęci oraz w najwyższych próżniach osiąganych w przemysłowych pompach próżniowych. 

Produkt ten można również stosować do smarowania łożysk pomp i dławicach uszczelniających.


Typowe właściwości

Metoda testowaniaTestJednostkiMobil Vacuum Pump Oil 100
Gęstość DIN 12185 kg/l 874
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C DIN 3104100
Temperatura zapłonu (PM) DIN 2719 [°C] 270
Temp. płynięcia [°C] -9

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki (MSDS). Karty Charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.

Logo firmy Mobil oraz wizerunek Biegnącego Pegaza, są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji należących do Exxon Mobil Corporation.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.