Mobilarma MT, LT, SF

Mobil industrial , Poland

Środek zapobiegający rdzewieniu

Opis produktu

Seria Mobilarma Double Letter to wysokiej jakości środki zapobiegające rdzewieniu. Seria Mobilarma łączy doskonałą ochronę przed korozją i świadomość ekologiczną dla szerokiej gamy zastosowań, komponentów i warunków.

 

Mobilarma MT bazują na starannie dobranych rozpuszczalnikach o wysokiej temperaturze zapłonu oraz nowoczesnych, zaawansowanych technicznie inhibitorach korozji.  Rozpuszczalnik o wysokiej temperaturze zapłonu ma wpływ na zwiększenie zdolności krycia, co oznacza mniejsze zużycie oleju.   Mobilarma MT nie zawierają dodatku baru.

 

Właściwości i zalety 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Rozpuszczalniki o wąskim zakresie wysokich temperatur zapłonu

Mniejsze parowanie oznacza mniejsze zużycie oleju i większą akceptację operatorów.

Skuteczne odwadnianie i ochrona przed korozją

Usuwa wszelkie ślady wilgoci z elementów, co prowadzi do długotrwałej ochrony przed rdzą i korozją.

Zwiększona zdolność krycia

Lepsze wykorzystanie i mniejsze zużycie produktu.

Uniwersalne zastosowania

Potrzeba mniej zapasów. Może być nakładany na wiele różnych materiałów przy użyciu różnych metod aplikacji.

Cienkie, przezroczyste, wytrzymałe filmy

Ułatwia odczytywanie oznaczeń na komponentach.

 

Zastosowania

Mobilarma MT to uniwersalny środek przeciw rdzewieniu zapewniający średnioterminową ochronę elementów żelaznych i stopowych podczas przechowywania i transportu.  Szczególnie nadaje się do zabezpieczenia precyzyjnie obrobionych części, gdzie nie są pożądane grube filmy.

 

Mobilarma MT to uniwersalny środek przeciw rdzewieniu zapewniający średnio- po długo-terminową ochronę elementów żelaznych i stopowych. Szczególnie nadaje się do zabezpieczenia podczas przechowywania wielu rodzajów części zamiennych, np. elementów silnika, części samochodowych oraz powierzchni wytłaczanych i obrabianych.  Warstwa ochronna jest bardzo skuteczna w przypadku kwaśnych i innych agresywnych atmosfer.

 

Produkty Mobilarma MT najlepiej nakładać przez zanurzenie, ale można nimi zalewać, natryskiwać lub nakładać je pędzlem.  W razie potrzeby można je usunąć rozpuszczalnikami węglowodorowymi lub odpowiednimi alkalicznymi środkami czyszczącymi.

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

MOBILARMA MT

Wygląd, AMS 1738

Przejrzysty ciemny brąz

Zabezpieczenie przed korozją, wewnątrz, [miesiące], ML

Maks. 9

Zabezpieczenie przed korozją, na zewnątrz, [miesiące], ML

Maks. 2

Gęstość w 15°C, [kg/m3], DIN EN ISO12185

813

Grubość warstwy ochronnej, [μm], AA.Lab.227

0,8

Typ warstwy ochronnej, wizualnie

Lekki smar

Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Pensky-Martens, [°C], DIN EN ISO 2719

55 (min)

Lepkość kinem. w 40°C, [mm2/s], DIN EN ISO 3104

1,8

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

10-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.