Mobilarma MT, LT, SF

Mobil industrial , Poland

Środek zabezpieczający przed rdzą

Opis produktu

 Mobilarma Double Letter to seria wysoko wydajnych środków zabezpieczających przed rdzą.   Seria Mobilarma łączy doskonałą ochronę przed rdzą z nieszkodliwym dla środowiska działaniem w szerokiej gamie aplikacji, komponentów i warunków.  

 Mobilarma MT Mobilarma MT i Mobilarma LT oparte są na bazie starannie dobranych rozpuszczalników o wysokiej temperaturze zapłonu i nowoczesnych, zaawansowanych technicznie inhibitorów korozji.  Działanie rozpuszczalników o wysokiej temperaturze zapłonu polega na zwiększeniu obszaru działania, co oznacza mniejsze zużycie oleju.   Mobilarma MT Mobilarma MT i LT nie zawierają dodatku baru.  Mobilarma SF to środek przeciw rdzy na bazie oleju mineralnego używanego zwykle do zabezpieczania blachy stalowej.

Własności i zalety

 Własności Zalety i potencjalne korzyści
 Rozpuszczalniki o wąskiej frakcji i wysokiej temperaturze zapłonu Niższa temperatura parowania oznacza mniejsze zużycie oleju i lepsze przyjęcie przez operatorów
 Skuteczne odwadnianie i ochrona antykorozyjna Usuwa wszelkie ślady wilgoci z komponentów, co przyczynia się do długoterminowej ochrony przed rdzą i korozją
 Zwiększony obszar pokrycia Poprawa utylizacji produktu i mniejsze zużycie
 Uniwersalność zastosowania Mniejsze potrzeby magazynowe.  Mogą być użyte w odniesieniu do różnych surowców przy pomocy różnych metod aplikacji
 Cienka, przezroczysta, mocno przylegająca warstwa Ułatwia odczytanie oznaczeń na komponentach

Zastosowanie

 Mobilarma MT Mobilarma MT to uniwersalny środek zabezpieczający przed rdzą zapewniający średniej trwałości ochronę części wykonanych z żelaza i stopów metali w czasie składowania i transportu.  Środek ten nadaje się szczególnie do zabezpieczenia precyzyjnych części o obrobionych powierzchniach, które nie nadają się do zabezpieczenia grubą warstwą olejów.

Mobilarma MT to środek ogólnego zastosowania zabezpieczający przed rdzą, zapewniający długoterminową  ochronę części wykonanych z żelaza i stopów metali. Nadaje się szczególnie do zabezpieczenia w czasie magazynowania wielu typów części zapasowych, np. części silników, części samochodowych oraz powierzchni wytłaczanych i obrabianych.   Warstwa zabezpieczająca bardzo skutecznie chroni przed kwasowymi i innymi szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.

 Aplikację śodków Mobilarma MT i LT   najlepiej przeprowadzić przez zanurzenie; mogą one również być naniesione sprayem lub pędzlem.  W razie potrzeby środki te mogą być usunięte przy pomocy rozpuszczalników węglowodorowych lub odpowiednich zmywaczy zasadowych.

 Mobilarma SF jest środkiem zabezpieczającym przed rdzą dla blachy stalowej, zwojów drutu i sztab. Poprawia on smarowność i przylepność w czasie zwijania i prostowania.  Środek ten można nanieść przez zanurzenie, zalanie, sprayowanie lub przy pomocy maszyny do powlekania elektrostatycznego.


Typowa charakterystyka fizykochemiczna

 Metoda testowania Test Jednostki Mobilarma MT Mobilarma LT Mobilarma SF
Wygląd Cechy wizualne  Klarowny, ciemnobrązowy Klarowny, ciemnobrązowy Brązowy płyn
Rodzaj powłoki Cechy wizualne   Lekki tłuszcz Oleista woskowata Olej
Gęstość DIN 12185 kg/l 0,813 0,845 0,880
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C DIN 3104 1,8 4,4 33
Temp. zapłonu DIN 2719 [°C] 55 (min) 65 160
Grubość powłoki  mikronów 0,8 4,0 3.2
Ochrona przed korozją w pomieszczeniu zamkniętym   miesiące maks. 9 maks. 24
Ochrona przed korozją na wolnym powietrzu   miesiące maks. 2 maks. 12 


Bezpieczeństwo i zdrowie

 Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego (MSDS.  Karty charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet.   Produkt nie powinien być używany do celów innych niż wyznaczone.  Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.

Logo firmy Mobil oraz wizerunek Biegnącego Pegaza, są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji należących do Exxon Mobil Corporation.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.