Primetals™ Flush Oil 32

Mobil industrial , Poland

Olej płuczący

Opis produktu

Primetals Flush Oil 32 jest olejem płuczącym o niskiej lepkości przeznaczonym do płukania układów cyrkulacyjnych. Jest w pełni kompatybilny z olejami spełniającymi wymagania Morgan No Twist, Morgoil i Primetals Gear Oils.

 

Właściwości i zalety

Primetals Flush Oil 32 szybko separuje się od wody i ma dużą odporność na tworzenie emulsji. Zapewnia dużą ochronę przed rdzą i korozją oraz dobre właściwości przeciwzużyciowe. Zapewnia doskonałe właściwości wydzielania powietrza zapewniając ochronę pomp przed zużyciem kawitacyjnym.

Stosować wg instrukcji w procedurach PT lub instrukcji personelu technicznego PT i Mobil.

Produkt Primetals Flush Oil 32 jest w pełni kompatybilny z środkami smarnymi spełniającymi specyfikacje Primetals & Morgoil i wymaga jedynie opróżnienia układu przed ponownym napełnieniem.

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Usuwa lżejsze osady i szlamy

Poprawia czystość układu i wydłuża czas pracy oleju

Doskonałe zabezpieczenie przed rdzą i korozją

Wydłużony czas pracy elementów układu, mniej zabiegów konserwacyjnych i przestojów

 

Zastosowania

Używany do usunięcia osadów z układu, zapewnienia maksymalnej długości czasu pracy świeżego oleju w układzie.

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

Klasa lepkości

32

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

31,0

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

5,5

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

102

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-18

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

218

Gęstość w 15.6°C, [ kg/m3], ASTM D1298

850

Ochrona przed rdzą,Proc. A, ASTM D665

Spełnia

Korozja na miedzi, 3h, 121ºC, [stopień], ASTM D130

1B

Demulgowalność, Czas do 3ml emulsji, 54ºC, [min], ASTM D1401

30

Odporność na pienienie, I sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

20

Odporność na pienienie, I sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

04-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.