Somentor™ EH and EL Series

Mobil industrial , Poland

View the Somentor E
Wysokiej jakości oleje do walcowania na zimno

Opis produktu

Oleje serii Somentor™ EH oraz EL to wysokiej jakości oleje do walcowania na zimno o formulacji z wysokiej jakości olejami bazowymi oraz starannie dobranymi dodatkami poprawiającymi smarowność, nośność i odporność na utlenianie w skrajnych warunkach walcowania na zimno.   Oleje serii Somentor E nadają się do zimnego walcowania metali żelaznych i nieżelaznych i oferują niezrównaną wszechstronność, umożliwiając optymalne osiągi pod względem otrzymywanej redukcji, szybkości i czystości.

 

Właściwości i zalety

Formulacja olejów serii Somentor EH oraz EL służy zapewnieniu jakości produkcji walcowanych na zimno elementów z wysokowęglowej stali nierdzewnej oraz miedzi i jej stopów.  Główne właściwości i korzyści ze stosowania:

•  Specjalistyczny skład chemiczny umożliwia optymalne osiągi pod względem schematów przepustów, mocy walcowni i osiąganej przejrzystości.

•  Doskonała filtrowalność umożliwia osiągnięcie optymalnej trwałości.

•  Minimalna skłonność do mydlenia dzięki wysokiej stabilności chemicznej i odporności na utlenianie

•  Właściwości skutecznego chłodzenia osiągnięte dzięki niskiej lepkości i doskonałej efektywności smarowania.

•  Wysoka stabilność chemiczna i odporność na utlenianie minimalizuje potrzebę dolewek uzupełniających w trakcie użytkowania, to także przedłuża trwałość kąpieli chłodzącej.

•  Możliwość dopasowania bardziej dokładnych/wymagających warunków eksploatacyjnych poprzez mieszanie uzupełniających się produktów.

 

Zastosowania

Oleje serii Somentor EH oraz EL zapewniają skuteczne smarowanie, chłodzenie i filtrowanie we wszystkich zastosowaniach walcowniczych, nawet w trudnych warunkach.  Te oleje do plastycznej obróbki metali zaleca się do następujących zastosowań:

     •  Walcowanie na zimno wysokowęglowej stali nierdzewnej, oraz miedzi i jej stopów

     •  Nadaje się do stosowania w walcowniach z walcarkami o czterech i sześciu hi, walcarkami wielowalcowymi o 20 hi oraz z wielowalcowymi walcarkami tandemowymi.

     •  Oleje Somentor EL 45/EH 45 można stosować w celu skompensowania wzrostu lepkości, odpowiednio, olejów Somentor EL 70 / EH 70 w trakcie eksploatacji.

     •  Oleje Serii Somentor EL zapewniają doskonałą wydajność w procesach wyżarzania beznalotowego.

     •  Olej Somentor EH 70 nadaje się do operacji rektyfikacji i polerowania taśmowego.

     •  Produkty Serii Somentor E nadają się do stosowania w systemach hydraulicznych w celu zmniejszenia zanieczyszczeń, w zależności od tego, czy pompy nadają się do płynów o niskiej lepkości.

     •  Oleje serii Somentor E, z wyjątkiem oleju Somentor EH 45, nadają się do stosowania w systemach łożysk zapasowych walcarek wielowalcowych.

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwość fizykochemiczne

EH 45

EH 70

EH 80

EL 45

EL 70

Wygląd, AMS 1738

Przejrzysty i jasny

Przejrzysty i jasny

Przejrzysty i jasny

Przejrzysty i jasny

Przejrzysty i jasny

Gęstość w 15°C, [g/cm3], ASTM D4052

830

857

858,7

823

851

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

136

158

156

142

158

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

4,2

7,5

8,6

4,2

7,3

Temperatura płynięcia, °C, ASTM D97

-15

-27

-30

-12

-21

Liczba zmydlania, mgKOH/g, ISO 6293

30

30

 

9

9

Liczba zmydlania, mgKOH/g, ISO 51559

 

 

32

 

 

Całkowita liczba kwasowa, mgKOH/g, ASTM D664

0,05

0,05

0,08

0,05

0,05

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

01-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.