Mobil 1™ ESP 0W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Zaawansowany, w pełni syntetyczny olej silnikowy

Opis produktu

Mobil 1™ ESP 0W-30 to zaawansowany, w pełni syntetyczny olej silnikowy opracowany z myślą o zapewnieniu wyjątkowych właściwości czyszczących, ochrony przed zużyciem oraz ogólnej efektywności. Mobil 1 ESP 0W-30 został opracowany przez specjalistów w celu przedłużenia żywotności i utrzymania wydajności systemów emisyjnych w pojazdach z napędem Diesla i benzynowym. Mobil 1 ESP 0W-30 spełnia lub przewyższa wymagania norm wielu przodujących producentów samochodów, obowiązujących w najnowszych samochodach osobowych z napędem Diesla i benzynowym.

 

Właściwości i zalety

Mobil 1 ESP 0W-30 został opracowany na bazie mieszanki wysokiej jakości syntetycznych olejów bazowych i najnowocześniejszych składników, o formulacji w pełni kompatybilnej z najnowszymi filtrami cząstek stałych (DPF) w silnikach Diesla i katalizatorami (CAT), jak i w silnikach benzynowych. Głównym celem Mobil 1 ESP 0W-30 jest zapewnienie wyjątkowej wydajności i ochrony silnika, przy jednoczesnych korzyściach ekonomicznych z potencjalnej oszczędności paliwa. Najważniejsze właściwości i potencjalne korzyści obejmują:

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Niska zawartość popiołu siarczanowego

Pomaga ograniczyć ilość osadów na filtrach cząstek stałych (DPF)

Niska zawartość siarki i fosforu

Pomaga zmniejszyć ryzyko zatrucia katalizatorów w silnikach benzynowych

Aktywne dodatki myjące

Redukcja osadów i szlamu przyczyniająca się do przedłużenia okresu eksploatacji silnika i zapewnienia jego czystości

Wyjątkowa stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Pomaga zminimalizować proces starzenia się oleju, co umożliwia wydłużenie okresów pomiędzy wymianami

Niskie zużycie oleju

Mniejsze zanieczyszczenie węglowodorami

Udoskonalone właściwości smarne

Potencjalnie sprzyja zmniejszeniu zużycia paliwa

Doskonałe właściwości niskotemperaturowe

Szybki rozruch pojazdu przy niskich temperaturach i bardzo szybka ochrona przyczyniają się do przedłużenia żywotność silnika

 

Zastosowania

Mobil 1 ESP 0W-30 jest zalecany do wielu typów nowoczesnych silników samochodowych, zwłaszcza wysokowydajnych silników benzynowych i wysokoprężnych w najnowszych modelach samochodów osobowych, SUV i dostawczych.

Mobil 1 ESP 0W-30 szczególnie nadaje się do pracy w ekstremalnych warunkach, z którymi konwencjonalne oleje często sobie nie radzą. Nie jest zalecany do smarowania silników dwusuwowych i silników lotniczych, chyba że zostanie zatwierdzony przez producenta.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MB-Approval 229.31

MB-Approval 229.51

MB-Approval 229.52

Porsche C30

VW 504 00

VW 507 00

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

ACEA C2

ACEA C3

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

Klasa lepkości

SAE 0W-30

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,6

Gęstość w 15.6°C, [g/ml], ASTM D4052

0,846

Lepkość HTHS w 150ºC1x10(6) sek(-1), mPa.s,, ASTM D 4683

3.5

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

12,2

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

67,8

Lepkość strukturalna w MRV w -30ºC, [mPa.s,], ASTM D4684

26900

Fosfor, [% wag.], ASTM D4951

0,08

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

6,3

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

165

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

08-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.