Mobil Super 1000 X1 Diesel 15W-40

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Opis produktu

Oleje Mobil Super 1000 to najwyższej jakości mineralne oleje silnikowe zapewniające doskonały poziom  ochrony i sprawności silników.

Własności i zalety

Produkty Mobil Super 1000 mają ustaloną markę w branży,  tak więc stosujący je kierowcy mają gwarancję optymalnego działania  silnika w swoim pojeździe.

Mobil Super 1000 X1 zapewnia:

  • Dobrą ochronę przed zużyciem
  • Utrzymanie silnika w czystości
  • Dobre właściwości ochronne w wysokich temperaturach

 

Zastosowania

Produkty Mobil Super 1000 zostały opracowane do użytku w prawie wszystkich rodzajach pojazdów.  Mobil Super 1000 X1 Diesel 15W-40 nadaje się do użytku:

  • W prawie wszystkich typach silników Diesla
  • W samochodach osobowych, samochodach sportowo-użytkowych, lekkich ciężarówkach i furgonetkach
  • W samochodach osobowych, samochodach sportowo-użytkowych, lekkich ciężarówkach i furgonetkach
  • Do jazdy w normalnych warunkach eksploatacyjnych

Mobil Super 1000 X1 Diesel 15W-40 jest zalecany szczególnie do codziennej jazdy w normalnych warunkach drogowych: Należy zawsze sprawdzić instrukcję obsługi użytkownika pojazdu pod kątem zalecanej klasy lepkości i specyfikacji

Specyfikacje i dopuszczenia 

Mobil Super 1000 X1 Diesel 15W-40posiada następujące aprobaty producentów: 15W-40
MB-Approval 229.1 X
VW 501 01 / 505 00 X

  

Mobil Super 1000 X1 Diesel 15W-40jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających: 15W-40
API CF X

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Super 1000 X1 Diesel 15W-40 15W-40
Lepkość kin., ASTM D 445
cSt w temp. 40ºC 107
cSt w temp. 100º C 14.4
Popiół siarczanowy, [w%], ASTM D 874 0.91
Fosfor 0.147
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92 230
Ciężar właściwy w 15°C, [kg/l], ASTM D 4052 0.89
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97 -30

 

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego  (MSDS).  Karty Charakterystyki Preparatu Chemicznego można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet bądź też będą one dostarczone klientom przez sprzedawcę, jeśli wymagają tego lokalne przepisy.   Produkt nie powinien być używany do celów innych niż jego przeznaczenie.  Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.

Logo Mobil i znak graficzny pegaza, jak również Mobil Super są znakami towarowymi ExxonMobil Corporation lub jednej z jej firm podporządkowanych.

08-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.