Mobil Super 3000 Formula M 5W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Wysokowydajny olej silnikowy

Opis produktu

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 to wysokowydajny olej silnikowy przeznaczone przede wszystkim do stosowania w samochodach Mercedes Benz (MB), gdzie wymagany jest produkt o przedłużonych przedziałach czasu pomiędzy kolejnymi przeglądami serwisowymi (Long Life).

 

Właściwości i zalety

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 zapewnia następujące właściwości i korzyści:

  • Umożliwia przedłużoną eksploatację w podwyższonych temperaturach bez oksydacyjnego gęstnienia oleju i pogorszenia jego właściwości.
  • Zapewnia doskonałą płynność w niskich temperaturach umożliwiając łatwe uruchamianie silnika w zimie i szybki obieg oleju w silniku.
  • Nadaje się do stosowania zarówno w samochodach osobowych z silnikami benzynowymi i niektórych z silnikami wysokoprężnymi, a także w lekkich pojazdach użytkowych.

 

Zastosowania

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 opracowano w celu spełnienia najwyższych wymagań firmy Mercedes Benz dla olejów silnikowych. Oferuje doskonałe osiągi zarówno w bardzo niskich, jak i bardzo wysokich temperaturach pracy oraz długotrwałą ochronę silnika przed zużyciem i osadzaniem się szlamu.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Mobil Super 3000 Formula VC 5W-30 został dopuszczony przez następujących producentów:

 

Mercedes Benz

MB-Approval 229.5
MB-Approval 229.3

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30

 

Lepkość, ASTM D 445

 

cSt w 40º C

72,4

cSt w 100º C

12,2

Popiół siarczanowy, wt%, ASTM D 874

0,8

Fosfor

0,08

Temp. zapłonu, °C, ASTM D 92

212

Gęstość w 15º C kg/l, ASTM D 4052

0,85

Temp. płynięcia, °C, ASTM D 97

-42

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki (MSDS). Karty Charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.

Logo Mobil i znak graficzny pegaza jak również Mobil Super są znakami towarowymi ExxonMobil Corporation lub jednej z jej firm podporządkowanych.

02-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.