Mobil Super 3000 Formula VC 0W20

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Wysokiej jakości olej silnikowy

Opis produktu

Produkt Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20 to wysokiej jakości olej silnikowy, który został opracowany, żeby spełnić wymagania specyfikacji Volvo Car Corporation Motor Oil VCC RBS0-2AE 0W-20.

 

Właściwości i zalety

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 to olej silnikowy o niskiej zawartości popiołu siarczanowego i o lepkości wysokotemperaturowej HTHS poniżej 2,75 cP.

Główne właściwości i zalety:

•  Doskonałe właściwości niskotemperaturowe zapewniają szybkie uruchamianie silnika w niskich temperaturach.

 

Zastosowania

Produkt Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 przeznaczony jest do smarowania 4-cylindrowych silników benzynowych i silników Diesla wyprodukowanych po 2014 r. i wymagających oleju spełniającego specyfikację Volvo RBS0-2AE 0W-20 Specyfikacja ta opisuje oleje silnikowe przeznaczone do stosowania w silnikach wysokoprężnych i w silnikach benzynowych Volvo z wtryskiem bezpośrednim.

Należy sprawdzić instrukcję obsługi pojazdu dotyczącą zalecanych klas lepkości i specyfikacji.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt ten posiada dopuszczenia następujących producentów urządzeń:

VOLVO RBS0-2AE 0W-20

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

Klasa lepkości

SAE 0W-20

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

41,6

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

8,4

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,8

Fosfor, [% wag.], ASTM D4951

0,09

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

183

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-57

Temp. zapłonu, [°C], ASTM D92

230

Gęstość w 15.6ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,835

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

01-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us


Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.