Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Poland

Wysokiej jakości olej silnikowy

Opis produktu

Olej Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-30 to wysokiej jakości olej silnikowy posiadający dopuszczenie producenta Volvo Car Corporation Motor Oil VCC 955200377.

 

Właściwości i zalety

•  Doskonałe właściwości niskotemperaturowe zapewniają szybkie uruchamianie silnika w niskich temperaturach.

 

Zastosowania

Produkt Mobil Super 3000 Formula VC 0W-30 może być stosowany do 5-cylindrowych silników benzynowych i silników Diesla wymagających oleju spełniającego specyfikację Volvo VCC 95200377.

 

Należy sprawdzić instrukcję obsługi pojazdu dotyczącą zalecanych klas lepkości i specyfikacji.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt ten został dopuszczony przez następujących producentów urządzeń:

VOLVO 95200377

 

Produkt ten jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających:

API SL

ACEA A5/B5

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 0W-30

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

10,12

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

53,6

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

180

Gęstość w 60F, [ kg/m3], ASTM D4052

0,84

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-42

Temp. zapłonu, [°C], ASTM D92

230

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

1,1

Fosfor, [% wag.], ASTM D4951

0,1

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

11-2022

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.