Mobiltherm 600 Series  

Mobil Industrial, Finland

Lämmönsiirtoöljyjä

Tuotekuvaus

Korkealuokkaiset Mobiltherm-lämmönsiirtoöljyt on tarkoitettu suljettuihin, epäsuoriin lämmitysjärjestelmiin. Mobiltherm-lämmönsiirtoöljyjä suositellaan sekä suljettuihin, kylmällä öljyllä tiivistettyihin, epäsuoriin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin.

Öljyt valmistetaan korkean jalostusasteen perusöljyistä, jotka eivät krakkaudu korkeissakaan lämpötiloissa ja joilla on hyvä kemiallinen kestävyys. Mobiltherm-öljyjen terminen vakaus on erittäin hyvä ja niitä voi käyttää pitkään ilman sakanmuodostusta tai viskositeetin nousua.

Öljyillä on hyvä lämmönsiirtokyky, ja niiden viskositeetti on valittu siten, että niitä on helppo pumpata sekä käynnistys- että käyttölämpötiloissa. Hyvän ominaislämpökapasiteetin ja lämmönjohtavuuden ansiosta ne johtavat tehokkaasti ja nopeasti lämpöä. Öljyjen leimahduspiste ei juurikaan alene käytön aikana, koska niiden krakkautuminen on hyvin vähäistä suositeltavissa käyttölämpötiloissa.
 

Edut ja ominaisuudet

Mobiltherm-sarjan öljyt kuuluvat Mobilin erikoisöljyjen sarjaan, jotka tunnetaan erinomaisesta suorituskyvystä ja luotettavuudesta ankarissakin olosuhteissa. Näiden öljyjen erinomaisen laadun avaintekijänä on uudenaikaisin jalostustekniikka.

Mobiltherm 600 -sarjan öljyillä saavutetaan seuraavia etuja ja hyötyjä:
 

OminaisuudetEdut ja mahdolliset hyödyt
Korkeatkaan lämpötilat eivät aiheuta krakkautumista ja hajoamista
 
Ehkäisee sakan- ja karstanmuodostuksen. Vakaa ja pysyvä lämmönsiirtokyky. Vähäinen huollon tarve.
Erinomaiset lämpö-ominaisuudetSuuri lämmönsiirtokyky, parempi tehokkuus ja pienemmät käyttökustannukset.
Hyvä terminen vakaus ja hapettumiskestävyysOngelmaton toiminta, vähemmän seisokkeja
Hyvä juoksevuus matalissa lämpötiloissaHelpot kylmäkäynnistykset

 

Käyttö

Käyttöön liittyviä huomautuksia: Mobiltherm-lämmönsiirtoöljyä ei tulisi sekoittaa muiden öljyjen kanssa, koska tämä voi heikentää Mobiltherm-öljyn erinomaista termistä vakautta ja hapettumiskestävyyttä, muuttaa öljyn muita ominaisuuksia ja vaikeuttaa öljyn kunnon määrittämisessä käytettävien analyysien tulkintaa. Jos öljyjä käytetään suosituslämpötiloja korkeammassa lämpötilassa, järjestelmään voi syntyä höyrylukko, ellei järjestelmää ole suunniteltu toimimaan korkeissa lämpötiloissa paineistetun suojakaasun avulla (esim. typpi). Suositeltua korkeammat lämpötilat kuitenkin lyhentävät merkittävästi öljyn käyttöikää lämpöhajoamisen lisääntyessä merkittävästi lämpötilojen noustessa yli suositellun rajan. Hyvin suunnitelluissa järjestelmissä lämmitysvastusta ympäröivän öljykalvon lämpötilan tulisi olla noin 15°C...30°C korkeampi kuin säiliössä olevan öljyn lämpötila. Jos öljykalvon lämpötila on tätä korkeampi, öljyn käyttöikä voi lyhentyä ja järjestelmään voi muodostua sakkaa ja karstaa, joka voi heikentää lämmönsiirtokykyä.

Mineraaliöljyjen tapaan Mobiltherm-lämmönsiirtoöljyjä tulisi käyttää ainoastaan sellaisissa järjestelmissä, joissa on painekierto. Konvektiojärjestelmien pieni virtausnopeus ei riitä estämään paikallista ylikuumenemista, mikä voi johtaa öljyn nopeaan pilaantumiseen. Lisäksi näitä öljyjä ei suositella avoimiin järjestelmiin, joissa öljy on suorassa kosketuksessa ilmaan. Jos kuumaa öljyä pääsee roiskumaan tai vuotamaan, se voi syttyä itsestään.

Mobiltherm 600-sarjan öljyjä suositellaan avoimiin ja suljettuihin järjestelmiin, joissa öljyn säiliölämpötila on alla olevan taulukon mukaisissa rajoissa.

  • Mobiltherm 603: Suljetut järjestelmät (-15 ºC – 285 ºC), Avoimet järjestelmät (-15 ºC – 150 ºC) 
  • Mobiltherm 605: Suljetut järjestelmä (-12 ºC – 315 ºC), Avoimet järjestelmät (-12 ºC – 180 ºC) 
  • Mobiltherm 610: Avoimet järjestelmät (-6 °C – 250 °C)
  • Mobiltherm 611: Avoimet järjestelmät (-6 °C – 275 °C)
     

Tyypilliset ominaisuudet

Mobiltherm 600 Series603605610611
Viskositeetti, ASTM D 445    
mm²/s @ 40°C20,230,4113490
mm²/s @ 100°C4,25,411,531,5
Jähmepiste, °C, ASTM D 97-15-12-6-6
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92194230250294
Ominaispaino @15 ºC kg/l, ASTM D 40520,8350,8570,8800,906

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil ja Pegasus -logo ja Mobiltherm ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.
 

Mobil ja Pegasus -logo ja Mobiltherm ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.

09-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading