Mobil SHC Cibus™ 32 HT

Mobil industrial , Denmark

NSF H1-registreret varmetransmissionsolie

Produktbeskrivelse

Mobil SHC Cibus™ 32 HT er en fuldsyntetisk, højtydende varmetransmissionsolie beregnet til brug i lukkede varmetransmissionssystemer, hvor NSF H1-registrerede smøremidler er påkrævede. Den er formuleret til at modstå termisk krakning og kemisk oxidering, hvilket kan betyde længere olielevetid og mindre tendens til aflejringer og slamdannelse.

Mobil SHC Cibus 32 HTs viskositetsgrad er nøje udvalgt for at hjælpe med at give effektiv varmeoverførsel og opnå bedst mulig systemeffektivitet. Den lave viskositet giver god letflydenhed ved lave temperaturer, så man opnår bedre start ved lav temperatur.

Mobil SHC Cibus 32 HT er udviklet til at udvise gode varmetransmissionsegenskaber såsom specifik varme- og høj termisk konduktivitet, hvilket hjælper med hurtig varmebortledning, som igen kan føre til forbedret effektivitet for hele systemet. Yderligere kan den lave fordampning af Mobil SHC Cibus 32 HT medføre mindsket forbrug.

Mobil SHC Cibus 32 HT er NSF H1-registreret og accepteret af fødevarestyrelsen i Canada (Canadian Food Inspection Agency) og egner sig derfor til anvendelsesområder, hvor risiko for lejlighedsvis kontakt med fødevarer ikke kan udelukkes. Mobil SHC Cibus 32 HT er desuden fremstillet på ISO 22000-certificerede faciliteter der også overholder kravene i ISO 21469, hvilket sikrer, at de højeste standarder for produktintegritet opretholdes. Den er også kompatibel med Kosher (Parve) og Halal-fødevareregler og er formuleret til at være fri for nødder, gluten, hvede og animalske produkter. Den opfylder DIN 51522 krav og tests for varmetransmissionsolier.

Mobil SHC Cibus 32 HT er en del af en bred vifte af NSF H1-registrerede smøremidler fra ExxonMobil til levnedsmiddelindustrien.

 

Egenskaber og fordele

Egenskaber Reelle og mulige fordele
NSF H1-registreret olie Anvendelig i levnedsmiddelindustriens paknings- og forarbejdningsprocesser, hvor risiko for lejlighedsvis kontakt med fødevarer ikke kan udelukkes
Højt viskositetsindeks Bevarer viskositet og filmtykkelse ved høje temperaturer og hjælper dermed til at beskytte udstyret
Fremstillet på ISO 22000-certificerede faciliteter, der overholder kravene i ISO 21469 Sikring af produktintegritet gennem uafhængig verifikation
Indeholder ingen voks, og har et lavt flydepunkt Særdeles lavt flydepunkt for bedre koldstart
Modstår termisk krakning og nedbrydning Ingen slamdannelse eller koksaflejringer, minimal ændring af varmetransmissionsegenskaber over tid og minimale vedligeholdelsesbehov
Gode termiske egenskaber Kan hjælpe med at forbedre varmetransmissionssystemets driftseffektivitet

 

Anvendelsesområder

Anbefalinger for håndtering og opbevaring

Det anbefales, at Mobil SHC Cibus 32 HT og andre Mobil SHC smøremidler opbevares indendørs og adskilt fra ikke-H1-smøremidler. Ideelt bør de opbevares i et klart afmærket, særligt afsat indendørs område. Tromler og dunke bør ikke stables over eller under ikke-H1-smøremidler. Nye emballager bør være ubeskadigede og med ubrudte forseglinger. Notér leveringsdato, batchnummer og udløbsdato. Notér hvornår forseglingen brydes, og brug indholdet i tide ved hensigtsmæssig lagerrotation. Luk alle emballageåbninger efter brug. Hæld ikke ubrugt olie tilbage i emballagen. Brug klart afmærket, dedikeret udstyr til intern håndtering. Sæt mærkater på maskiner, som viser navnet på det korrekte H1- smøremiddel, hvor det er hensigtsmæssigt.

Selv om Mobil SHC Cibus 32 HT serien rent fysisk kan være kompatibel med andre NSF H1- eller ikke-NSF H1-registrerede mineraloliebaserede varmetransmissionsolier, kan blanding mindske deres ydeevne og også være problematisk for deres NSF-status. Det anbefales derfor, at systemet gøres grundigt rent og skylles, før der skiftes til Mobil SHC Cibus 32 HT, for at opnå den fulde fordel, og for at overholde NSF H1-registreringen.

Brug i varmetransmissionssystemer

Mobil SHC Cibus 32 HT anbefales til lukkede varme- og kølesystemer i en bred vifte af fødevaremaskiner, hvor NSF H1-registrering er påkrævet. Dette kan omfatte bearbejdning af kød, fisk og drikkevarer, færdigretter, fastfood og dyrefoderproduktion. Produktet anbefales ikke til brug i åbne systemer, hvor den varme olie udsættes direkte for atmosfærisk luft. Ved stænk eller lækage, kan varm Mobil SHC Cibus 32 HT selvantændes.

I lukkede systemer er den maksimale driftstemperatur 280° C, med en maksimal temperatur for de varmeste kontaktflader på 295° C. Maksimal driftstemperatur for olien afhænger af varigheden af eksponering for højere temperaturer (varierer med udformning af systemer, flowhastighed, osv.) Rådfør dig med fabrikanten af dit udstyr for at sikre korrekt drift. Derudover anbefales de følgende forhold: 1) Hold turbulent flow gennem systemet med et Reynoldstal på over 10.000. 2) Træf passende foranstaltninger (i henhold til udstyrsfabrikantens anbefalinger) for at undgå lokale områder med høj varmeovergang, da disse kan medføre høje overfladetemperaturer i systemet og forkorte oliens levetid. 3) Kvælstofkappe kan anvendes for at mindske oliens eksponering for ilt, da dette kan medføre kortere olielevetid.

Det anbefales desuden at gennemføre regelmæssig olieanalyse og overvågning af Mobil SHC Cibus 32 HT for at opnå længst mulig olielevetid. Vi anbefaler et indledende tjek af olietilstanden én måned efter påfyldning af Mobil SHC Cibus HT 32, og derefter olieanalyse hver sjette måned.

Til anvendelse hvor risiko for lejlighedsvis kontakt med fødevarer ikke kan udelukkes iht. FDA 21CFR 178.3570 
Mobil SHC Cibus 32 HT er NSF H1-registreret, hvilket betyder, at det overholder kravene i 21CFR 178.3570 for et smøremiddel, hvor risiko for lejlighedsvis kontakt med fødevarer ikke kan udelukkes. Det må ikke anvendes som smøremiddel i direkte kontakt med fødevarer.

Mobil SHC Cibus 32 HT kan også anvendes i lukkede varmetransmissionssystemer i en række andre industrigrene, såsom kemi, medicinalindustri og plastindustri.

 

Specifikationer og godkendelser

 

Mobil SHC Cibus 32 HT har følgende fabrikantgodkendelser:

Kosher & Parve

 

Mobil SHC Cibus 32 HT overholder kravene i:

NSF H1

NSF HT1

 

Mobil SHC Cibus 32 HT opfylder eller overstiger kravene i:

Canadian Food Inspection Agency Acceptance

DIN 51522:1998-11

FDA 21 CFR 178.3570

Typiske egenskaber

Egenskaber

ASTM Color, ASTM D1500

0.5

Density @ 15 C, kg/l, ASTM D4052

829

Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

234

Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

5.91

Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

30.4

Pour Point, °C, ASTM D97

-54

Viscosity Index, ASTM D2270

135

 

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

09-2021

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.