Mobil Brake Fluid DOT 4

Mobil passenger-vehicle-lube , Denmark

Ekstra højtydende hydraulisk bremsevæske

Produktbeskrivelse

Mobil Brake Fluid DOT 4 er en ekstra højtydende hydraulisk bremsevæske til brug i skive-, tromle- og ABS-bremser og koblingsystemer.

 

Egenskaber og fordele

Mobil Brake Fluid DOT 4 er baseret på en polyethylenglycol ether-teknologi, som leverer den bedste ydeevne i bremser og koblinger i såvel moderne som ældre personbiler og erhvervskøretøjer. De vigtigste egenskaber og fordele omfatter:

EgenskaberReelle og mulige fordele
Højt kogepunktEnsartet og sikker bremsefunktion under høje bremsetryk
Minimal opsvulmning af gummikomponenterMindsker lækage og holder væsketab nede 
Fremragende korrosionsbeskyttelseLængere levetid for komponenter i bremsesystemet

 

Anvendelsesområder

Mobil Brake Fluid DOT 4 anbefales af ExxonMobil til anvendelse i skive-, tromle- og ABS-bremsesystemer, og kan bruges til moderat ydende til højtydende køretøjer, der kræver DOT 3 eller DOT 4 ydeevne. Anbefalinger for brug omfatter følgende:

  • Må kun anvendes i koncentreret form fra uåbnet beholder med ubrudt forsegling.
  • Beholderen skal lukkes tæt umiddelbart efter brug, da væsken hurtigt absorberer fugt fra omgivelserne, hvilket nedsætter brugslevetiden væsentligt.
  • Drænet bremsevæske må aldrig genbruges.
  • Bremsevæske kan påvirke lakken på køretøjet, og spild skal derfor straks tørres op uden at gnubbe.
  • Bremsevæsken bør skiftes hvert andet år eller efter 40.000 km.
  • Se brugermanualen for yderligere oplysninger.

 

Specifikationer og godkendelser

 

Mobil Brake Fluid DOT 4 overholder eller overgår kravene i de følgende industrispecifikationer:
FMVSS 116 DOT 4
FMVSS 116 DOT 3
SAE J1704
ISO 4925 klasse 3 og klasse 4

 

Sundhed og sikkerhed

Baseret på tilgængelige oplysninger skal kontakt med hud og øjne undgås. Anvend ikke munden som hævert. Beholderen med bremsevæske skal holdes tæt tillukket. Kontakt straks en læge eller ring til Giftlinjen i tilfælde af forgiftning. Hvis væsken sluges og du befinder dig mere end 15 minutter fra et hospital, skal du forsøge at fremkalde opkastning, helst ved hjælp af Ipecac Syrup APF. Hvis væsken kommer i kontakt med huden, skal du fjerne forurenet tøj og vaske huden grundigt. Hvis væsken kommer i kontakt med øjnene, skal du skylle øjnene med rigelige mængder vand i mindst 15 minutter og kontakte en læge. Beholderne med bremsevæske må ikke anvendes til andre formål. Det forventes ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andre formål end det er beregnet. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af brugt produkt.

Mobil-logotypen, Pegasus-designet og Brake Fluid DOT 4 er registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

11-2022

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.