Mobil Gas Compressor Oil

Mobil industrial , Finland

Kaasukompressoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil Gas Compressor Oil on huippuluokan synteettinen kaasukompressoriöljy, joka perustuu polyalkyleeniglykoliin. Se on tarkoitettu ensisijaisesti hiilivetyjä ja kemiallisia kaasuja käsitteleviin kaasukompressoreihin, joiden kampikammio ja laakerit on sijoitettu kaasuilmakehään. Öljy sopii erityisen hyvin laivoihin, joilla kuljetetaan nestekaasua. Lisäksi sitä käytetään teollisuuden järjestelmissä, joissa kaasun liukeneminen öljyyn voi heikentää laitteiden suorituskykyä. Tavanomaiseen mineraaliöljyyn verrattuna Mobil Gas Compressor Oil -öljyyn liukenee vähemmän kaasua, minkä ansiosta öljy ei laimene ja sen viskositeetti säilyy paremmin. Tämä antaa lisäsuojaa kulumista vastaan, parantaa tehokkuutta ja vähentää vaahtoamista.

Edut ja ominaisuudet

Mobil Gas Compressor Oil on erikoistuote, jolla vähennetään kaasun liukenemista öljyyn, mikä aiheuttaisi kulumiseen, tiivisteisiin, huoltotarpeeseen ja öljynvaihtoväliin liittyviä ongelmia.

OminaisuudetEdut ja hyödyt
Hiilivetyjen ja kemiallisten kaasujen pieni liukoisuusParempi viskositeetin hallintaa.Vähentää osien kulumista.Vähentää seisokkeja ja pienentää kunnossapitokustannuksia.

Käyttö

  • Nestekaasut, kuten propaani ja butaani.
  • Nestemäiset luonnonkaasut, kuten metaani ja etaani.
  • Kemialliset hiilivetykaasut, kuten eteeni, propeeni ja buteeni.
  • Kemialliset kaasut, kuten ammoniakki, vinyylikloridimonomeeri ja butadieeni.

Tyypilliset arvot

Mobil Gas Compressor Oil
Viskositeetti, ASTM D 445  
cSt @ 40°C175
cSt @ 100°C32,3
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270230
Väri, ASTM D 1500‹2,0
Jähmepiste, °C, ASTM D 97-36
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92 294
Ominaispaino, g/cm³ @15°C kg/l, ASTM D 12981,056

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Mobil Oil oy ab toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi..

Mobil-logo ja Pegasuksen kuva ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.

09-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

 

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.