Mobil Antifreeze Extra

Mobil ancillary , Norway

Kjølevæske av ekstra høy ytelse

Produktbeskrivelse

Mobil Antifreeze Extra er en konsentrert kjølevæske av ekstra høy ytelse som er formulert for uttynning før den tas i bruk.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Antifreeze Extra inneholder Glysantin® G48® fra BASF. Mobil Antifreeze Extra ble utviklet for å beskytte bil-, lastebil- og bussmotorer av både jern- og aluminiumkonstruksjon mot korrosjon og frostskade. Den inneholder en blanding av inhibitorer designet til å gi en høy grad av korrosjonsbeskyttelse til motorkomponenter slik som radiatorer, sylinderblokker/hoder og vannpumper over en 3-års periode.

Mobil Antifreeze Extra er fri for nitritter, aminer og fosfater.

 

Bruksområder

Mobil Antifreeze Extra inneholder Glysantin fra BASF. Glysantin G48 fra BASF er godkjent av: Audi/Porsche/Seat/Skoda/VW TL 774-C, Rolls-Royce(as from 1998)/BMW BMW N 600 69.0,
MAN 324 NF, Mercedes-Benz 325.0, MTU MTL 5048, Opel/Vauxhall(until 2000) B 040 0240,
Saab 6901599

Mobil Antifreeze Extra-konsentrat må uttynnes med vann før den tas i bruk. Den er kompatibel med hardt vann og kan blandes med vann fra springen før den fylles i kjølesystemet. Imidlertid må avfall fra minedrift, sjøvann, brakkvann, saltvann og avfallsvann fra industri unngås. Hell i kjøretøyets kjølesystem som anbefalt av produsenten av kjøretøyet.

Vannspesifiskasjoner 
Hardhet, °dGH (mmol/l)0 - 20 (0 - 3,6)
Kloridinnhold, ppm maks.100
Sulfatinnhold, ppm maks.100

 

Uttynningstabell

KjølevæskeVannFrostbeskyttelse
33 %67 %67 %
50 %50 %-36°C
60 %40 %-52°C

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobil Antifreeze Extra er anbefalt av ExxonMobil for bruk i applikasjoner som krever 
Glysantin® G48® fra BASF. Glysantin® G48® fra BASF er godkjent av:
Audi/Porsche/Seat/Skoda/VW TL 774-C, Rolls-Royce(as from 1998)/BMW BMW N 600 69.0, MAN 324 NF, Mercedes-Benz 325.0, MTU MTL 5048, Opel/Vauxhall(until 2000) B 040 0240, Saab 6901599
 X

 

Typiske egenskaper

Mobil Antifreeze Extra 
FargeBlå/grønn
Densitet ved 20 °C, g/cm31,12
Kokepunkt, °C› 165
Flammepunkt, °C› 120
pH-verdi7,1 - 7,3
Reservealkalitet (M/10HCl), ml13 - 15
Vanninnhold, % maks.3,5

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett, ellers så kan det skaffes fra selgere til kunder dersom loven påkrever det. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.

Mobil-logoen, Pegasus-designen og Mobilube SHC er registrerte varemerker for Exxon Mobile Corporation eller et av dets datterselskaper.

09-2019

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.