Mobil Delvac™ Super 1400E 15W-40

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Høytytende dieselmotorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac™ Super 1400E 15W-40 er en høytytende dieselmotorolje som beskytter dieselmotorer under krevende betingelser både på og utenfor vei. Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 anbefales av ExxonMobil til bruk på en rekke tunge bruksområder og i driftsmiljøer innenfor lastebiltransport, gruvedrift, bygg og anlegg, steinbruddsdrift og landbruk.

 

Egenskaper og fordeler

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Varme- og oksidasjonsstabilitet

Bidrar til å begrenser oppbygning av slam og avleiringer

TBN-reserve

Bidrar til å begrenser avleiringer

Skjærstabilitet som bevarer viskositeten

Bidrar til å redusere oljeforbruk og gir slitasjebeskyttelse

Utmerket rense- og dispergeringsevne

Bidrar til å beskytte motorer og holde dem rene

Komponentkompatibilitet

Lang levetid for pakninger og forseglinger

 

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk i:

     •  dieseldrevet utstyr med naturlig innsuging og turboladning fra europeiske, japanske og amerikanske produsenter som angitt i kjøretøyets brukerhåndbok

     •  lett og tung transport på vei

     •  terrengvirksomhet, inkludert anleggsvirksomhet, gruvedrift, steinbruddsdrift og landbruk

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende produsentgodkjennelser:

MTU-oljekategori 1

 

Dette produktet anbefales av ExxonMobil for bruk hvor det kreves:

RENAULT TRUCKS RD

RENAULT TRUCKS RD-2

VOLVO VDS-2

ACEA A2

ACEA B2

ACEA E3

API CF

API CF-4

API CG-4

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API SJ

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 15W-40

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

1,1

Flammepunkt, ºC, ASTM D92

230

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

14,5

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

106

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-27

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

9,7

Viskositetsindeks, ASTM D2270

140

Egenvekt, 15 ºC / 15 ºC, ASTM D4052

0,881

Kaldstartsimulator, tilsynelatende viskositet ved -20 °C, mPa.s, ASTM D5293

6150

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

12-2023

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.