Mobil Delvac XHP Ultra LE SCA 5W-30

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Avansert beskyttelse for motor og utslippssystemer

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac XHP Ultra LE SCA 5W-30 er en ekstra høytytende, syntetisk dieselmotorolje som er utviklet for å beskytte og gi mulighet for bedre drivstofføkonomi i moderne, høytytende lavutslippsmotorer som brukes under krevende kjøreforhold. 

Denne motoroljen er spesielt utviklet for å oppfylle Scania LDF-4-spesifikasjonen. I tillegg til å oppfylle den nyeste Scania-spesifikasjonen, kan den brukes når det kreves bruk av ACEA E6 eller E7.

Denne motoroljen er sammensatt av høytytende syntetiske baseoljer som er lettflytende ved lave temperaturer, bevarer viskositeten ved høye temperaturer, fordamper minimalt og bidrar til mulighet for bedre drivstofføkonomi.  Det avanserte tilsetningssystemet er fagmessig utviklet for å bidra til å forlenge levetiden på motoren og opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer, som f.eks. dieselpartikkelfiltre (DPF).    DPF brukes av de fleste produsenter for å overholde utslippsreglene som gjelder for moderne lastebiler og busser.

 

Egenskaper og fordeler

Høytytende dieseldrevne lavutslippsmotorer stiller betydelig høyere krav til motoroljer.  Tettere motordesign, samt bruk av mellomkjølere og turboladere øker de mekaniske og termiske påkjenningene på smøremidlet. Lavutslippsteknologier, slik som høyere trykk på drivstoffinnsprøytingen, forsinket tenning og etterbehandlingsutstyr krever alle bedre ytelse fra oljen på områder som oksidasjonsstabilitet, sotdispergering, flyktighet og kompatibilitet med etterbehandlingssystemer.  Den avanserte teknologien i Mobil Delvac XHP Ultra LE SCA 5W-30 gir eksepsjonell ytelse og beskyttelse av eksosanlegg som er utstyrt med dieselpartikkelfilter (DPF). De viktigste fordelene omfatter:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Utmerket beskyttelse mot oljefortykning, oljenedbrytning, avsetninger i motoren ved høye temperaturer og slamdannelse

Bidrar til lang levetid for oljen i samsvar med OEM-anbefalte oljeskiftintervaller (ODI)

Bidrar til å forhindre fastlåsing av stempelringer for bedre motorbeskyttelse og effektivitet

Utmerket beskyttelse mot slitasje, slipeslitasje, sylinderpolering og korrosjon

Bidrar til å beskytte mot slitasje under krevende driftsforhold og oppnå lengre levetid på motoren

Utmerket flyteevne ved lav temperatur

Bidrar til bedre pumpbarhet og oljesirkulasjon for drift på steder med lave temperaturer

Bidrar til å beskytte mot slitasje ved kaldstart

Avansert hovedkomponent for lavt askeinnhold

Bidrar til å øke effektiviteten og forlenge holdbarheten til eksosanlegg som er utstyrt med dieselpartikkelfilter (DPF)

Avansert sammensetningsviskometri

. SAE 5W-30

. Skjærstabilitet som bevarer viskositeten

. Veldig lav flyktighet

Kan bidra til å redusere drivstofforbruket over motoroljer med høyere viskositet uten at det går ut over motorens holdbarhet (drivstofføkonomien avhenger av kjøretype og kjøreforhold)

Bidrar til å kontrollere viskositetsnedbrytning og redusere oljeforbruket under driftsforhold med tung belastning og høye temperaturer

 

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk i følgende:

     •  Denne motoroljen er spesielt utviklet for å oppfylle Scania LDF-4-spesifikasjonen.

     •  I nyttekjøretøy som krever en olje som oppfyller ACEA E6- eller E7-spesifikasjonen

     • Lett og tung lastebiltransport

     •  Moderne, tungt belastede motorer som er utstyrt med dieselpartikkelfilter (DPF) iht. anbefalinger i brukerhåndboken

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

ACEA E6

ACEA E7

Scania LDF-4

 

Typiske produktdata

Egenskap

Klasse

SAE 5W-30

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

228

Tetthet ved 15 C, g/ml, ASTM D1298

0,85

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

1

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

11,6

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

69,5

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-33

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

10

Viskositetsindeks, ASTM D2270

162

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

09-2021

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.