Mobilube™ HD 75W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Giroljer for tungt belastede kjøretøy

Produktbeskrivelse

Mobilube HD 75W-90 er et SAE 75W-90-produkt som oppfyller kravene i API GL-5.   Produktet er sammensatt av baseolje av høy kvalitet og en veldig skjærstabil viskositetsindeksforbedrer.

 

Egenskaper og fordeler

Dagens tunge utstyrsbelastning stiller høyere ytelseskrav til drivlinjesmøremidler.  Høyere hastigheter, høyere dreiemoment og høyere belastninger krever forbedrede sammensetninger for å gi maksimal levetid på utstyret og minimale driftskostnader.     Lengre oljeskiftintervaller stiller ytterligere krav til giroljen, som igjen krever effektive baseoljer og tilsetningssystemer.   Giroljer i Mobilube HD-serien er utviklet for å imøtekomme disse utfordringene.  De viktigste fordelene omfatter:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Veldig god varmestabilitet og lav oksidasjon ved høye temperaturer

Forlenget levetid på girkasse og lager pga. minimale avleiringer

Utmerket beskyttelse mot slitasje pga. lav hastighet/høyt dreiemoment, og ripedannelse ved høy hastighet

Økt belastbarhet Reduserte vedlikeholdskostnader og lengre levetid på utstyr

Utmerket rust- og korrosjonsbeskyttelse

Lengre komponentliv

Effektiv smøring ved lave temperaturer

Bedre oppstartsytelse

Kompatibel med typiske tetninger og pakninger som brukes i kjøretøy

Minimal lekkasje og redusert forurensing

 

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk:

     •  i tungt belastede akslinger og sluttdrev som krever API GL-5-ytelse

     •  i personbiler, lett og tung lastebiltransport, samt nyttekjøretøy

     • i terrengvirksomhet, inkludert anleggsvirksomhet, gruvedrift, steinbruddsdrift og landbruk

     • på andre typer industri- og motoriserte tungt belastede bruksområder, inkludert hypoidgir som opererer under forhold hvor høy hastighet/slagbelastning, høy hastighet/lavt dreiemoment, og/eller lav hastighet/høyt dreiemoment er normen.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser  

Dette produktet oppfyller eller overgår følgende industrispesifikasjoner:

API GL-5

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 75W-90

Brookfield Viskositet @ -40 C, mPa.s, ASTM D2983  119000 

Tetthet ved 15 C, g/cm3, ASTM D4052

0,88

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

200

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

16

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

101

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-45

Viskositetsindeks, ASTM D2270

170

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

01-2022

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.