Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid MBT 75W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Transmisjonsolje med suveren ytelse

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid MBT  er en helsyntetisk SAE 75W-90 manuell transmisjonsolje.  Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 har fremragende viskositets- og temperaturegenskaper.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT er formulert med et avansert tilsetningssystem som gir utmerket termisk stabilitet og slitasjebestandighet. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT opprettholder lavere temperaturer i transmisjonen enn konvensjonelle transmisjonsoljer. Den anbefales for de fleste manuelle transmisjoner, transaksler og milde hypoidaksler hvor det ikke er nødvendig med API GL-5 -olje. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT er egnet til bruk i transmisjoner (girkasser) hvor smøreoljer er utsatt for meget høye temperaturer og drives under full belastning.

 

Bruksområde

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT er godkjent i henhold til Mercedes-Benz spesifikasjonsark MB 235.11 som dekker Actros manuelle transmisjoner, innbefattet de med transferkasser.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT har følgende utstyrsprodusentgodkjennelser:SAE 75W-90
MB-Approval 235.11X

 

Typiske produktdata

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 
SAE-klasseSAE 75W-90
Viskositet, ASTM D 445 
cSt v/ 40°C96.3
cSt v/ 100°C14.7
Brookfield viskositet v/ -40°C, cP maks.59000
Stivnepunkt, °C, ASTM D 97-45
Flammepunkt, °C, ASTM D 92, min.179
Viskositetsindeks, ASTM D 2270159

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.

Mobil-logoen, Pegasus-designen og Mobiltrans MBT er varemerker som tilhører ExxonMobil Corporation, eller et av dets datterselskaper.

09-2019

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.