Mobil Delvac 1240

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Dieselmotoroljer med høy ytelse

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac 1240 er en monogradsolje med høy ytelse beregnet for dieselmotorer. Oljene er formulert med høykvalitets baseoljer og et balansert system av tilsetninger med askefrie dispergenter, metalliske detergenter og inhibitorer for å kontrollere oksidasjon, slitasje, korrosjon og rust. Oljen brukes til en lang rekke formål der SAE 40 monogradsolje anbefales, inklusive 2-taktsmotorer (f.eks. Detroit Diesel-serien 53, 71 og 92-serien 2-taktsmotorer).

 

Egenskaper og fordeler

De viktigste fordelene med Mobil Delvac 1200 monogradsoljer er:

EgenskaperFordeler og mulige gevinster
God oksidasjonsstabilitet og termisk stabilitetHolder motoren ren og gir forlenget levetid for oljen
God beskyttelse mot rust og korrosjonLang levetid for motor og andre komponenter

 

Bruksområde

      Anbefalt av Exxonmobil til bruk i:

  • Dieseldrevet utstyr, inklusive 2-taktsmotorer
  • Lette og middels tunge vare- og lastebiler
  • Anleggsutstyr, bl.a. innen entreprenørbransjen, bergverksindustrien og i landbruket

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobil Delvac 1240 er anbefalt av ExxonMobil for bruk i følgende applikasjoner:Mobil Delvac 1240
API CF/CF-2/SFX

 

Typiske produktdata

Mobil Delvac 1240 
SAE grad40
Viskositet, ASTM D 445 
cSt ved 40ºC158
cSt ved 100ºC15.5
Viskositetsindeks (VI), ASTM D 227099
Sulfatert aske, vekt%, ASTM D 8740.8
Base tall (TBN), mg KOH/g, ASTM D 28967.1
Flytepunkt, ºC, ASTM D 97-21
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92247
Tetthet ved 15ºC kg/l, ASTM D 40520.90

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.

Mobil, Delvac, Mobil-logoen og Pegasus-designen er varemerker som tilhører ExxonMobil Corporation eller et datterselskap.

11-2020

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.