Mobil Delvac™ CNG/LNG 15W-40

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Høytytende motorolje for gnisttente busser og lastebiler som går på CNG og LNG

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac™ CNG/LNG 15W-40 er en høytytende motorolje for tungt belastede motorer som er utviklet spesielt for gnisttente busser og lastebiler som går på CNG og LNG. Den gir utmerket ytelse i de utfordrende driftsmiljøene hvor det brukes CNG (komprimert naturgass) og LNG (kondensert naturgass), og gir mulighet for lengre oljeskiftintervaller.

 

Egenskaper og fordeler

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Varmestabilitet og beskyttelse mot oksidasjon/nitrering

Lengre oljeskiftintervaller

Avansert slitasjebeskyttelse

Bidrar til lang levetid på motoren

Effektive rense-/dispergeringsegenskaper

Motorrenhet

Optimalisert askenivå

Bidrar til å beskytte mot overdreven slitasje på ventilseter og tilstopping av tennplugger

Skjærstabilitet

Motorholdbarhet

 

Bruksområder

Mobil Delvac™ CNG/LNG 15W-40 er en høytytende motorolje for tungt belastede motorer som er utviklet spesielt for gnisttente busser og lastebiler som går på CNG og LNG.

     •  Gnisttente CNG-/LNG-drevne støkiometriske og magerblandingsmotorer

     •  Lengre oljeskiftintervaller

     •  Kompatibel med eksosresirkuleringssystemer (EGR), treveiskatalysatorer og andre systemer for utslippsreduksjon

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende produsentgodkjennelser:

Detroit Fluids spesifikasjon 93K216

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

CUMMINS CES 20085

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

ISUZU CNG motorolje

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 15W-40

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

0,9

Tetthet ved 15 ºC, g/cm3, ASTM D4052

0,871

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

215

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

15,3

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

114

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-27

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

6,4

Viskositetsindeks, ASTM D2270

140

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

03-2020

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.