Mobilube HD 75W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Giroljer for tunge kjøretøy

Produktbeskrivelse

Mobilube HD 75W-90 er et SAE 75W-90-produkt som oppfyller kravene i API GL-5. Produktet er formulert ved å kombinere basolje av høy kvalitet med et svært skjæringsstabilt viskositetsindeksforbedrer.

 

Egenskaper og fordeler

 Dagens tyngre kjøretøy setter høyere ytelseskrav til smøremidler som brukes til drivlinjer.  Høyere hastigheter, høyere dreiemoment og høyere belastninger krever forbedrede formuleringer for å gi maksimal levetid for utstyret og minimale driftskostnader.   Lengre serviceintervaller stiller ytterligere krav til giroljen som igjen krever effektive baseoljer og tilsetningssystemer.  Giroljer i Mobilube HD-serien  er konstruert for å imøtekomme disse utfordringene.  Nøkkelfordelene innbefatter:

 Egenskaper  Fordeler og potensiell nytte 
 Eksepsjonell termisk stabilitet og resistans mot oksidasjon ved høye temperaturer.  Forlenget levetid for girkasse og lager pga. minimal avleiring
 
 Fremragende beskyttelse mot slitasje pga. lav hastighet/høy dreiemoment, og mot avskalling fra høy hastighet  Økt bæreevne
Redusert vedlikeholdskostnader og lengre levetid for utstyr. 
 Effektiv beskyttelse mot rust og korrosjon  Lengre levetid for komponenter
 Effektiv smøring ved lave temperaturer  Bedre startbarhet
 Kompatibel med typiske tetninger og pakninger for autotransmisjoner Minimal lekkasje og redusert forurensing

 

 Bruksområder

     Anbefalt av Exxonmobil til bruk i:

  • Bakhjulsdrift som krever API GL-5
  • Passasjerkjøretøy, lette og tunge lastebiler og nyttekjøretøy
  • Annleggsvirksomhet, inkludert: Gruvedrift, steinbruddsdrift og landbruk
  • Andre tunge industrielle og motoriserte bruksområder som omfatter hypoidgir, som opererer under forhold hvor høy hastighet/slagbelastning, høy hastighet/lavt dreiemoment, og/eller lav hastighet/høyt dreiemoment er normen

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobilube HD møter eller ovegår kravene til 75W-90
API GL-5X

 

Typiske egenskaper

 Mobilube HDs egenskaper 75W-90
SAE-klasse75W-90
Viskositet, ASTM D 445 
cSt ved 40 ºC103
cSt ved 100 ºC16,0
Viskositetsindeks, ASTM D 2270166
Stivnepunkt, °C, ASTM D 97-39
Flammepunkt, °C, ASTM D 92215
Densitet v/ 15 °C, kg/l, ASTM D 40520,8852

 

Helse og sikkerhet

 Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databaldet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett, eller så kan det skaffes fra selgere til kunder dersom loven påkrever det. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.

Mobil-logoen, Pegasus-designen og Mobilube HD er registrerte varemerker for Exxon Mobile Corporation eller et av dets datterselskaper.

09-2021

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.