Mobilube™ HD-A 85W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Girolje for automatiske girkasser

Produktbeskrivelse

Mobilube HD-A 85W-90 er et smøremiddel for tungt belastede girkasser, som er fremstilt av høytytende baseoljer og et avansert tilsetningssystem. Smøremiddelet er utviklet for girkasser, aksler og sluttdrev hvor det forventes ekstreme trykk og sjokkbelastninger. Den anbefales av ExxonMobil for bruksområder hvor det kreves en olje med API GL-5-kvalitet.

 

Egenskaper og fordeler

Dagens tunge belastning av utstyr setter høyere ytelseskrav til smøremidler som brukes til drivlinjer. Høyere hastigheter, dreiemoment og belastning krever forbedrede formuleringer for å gi maksimal levetid - og minimale driftskostnader.  Lengre serviceintervaller stiller ytterligere krav til giroljen som igjen krever effektive baseoljer og tilsetningssystemer.  Giroljen Mobilube HD-A 85W-90 er utviklet for å tilfredsstille disse utfordringene. De viktigste fordelene omfatter:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Enestående termisk stabilitet og oksidasjonsbestandighet ved høye temperaturer

Forlenget levetid på girkasse og lager pga. minimale avleiringer

Lengre levetid på pakninger

Forbedret beskyttelse mot slitasje ved lav hastighet/høyt dreiemoment, og mot overflatesplintring ved høy hastighet i tungt belastete bakaksler

Økt belastbarhet

Reduserte vedlikeholdskostnader og lengre levetid på utstyr

Effektiv rust- og korrosjonsbeskyttelse

Redusert slitasje og lengre levetid på komponenter

Universale egenskaper

Behov for et redusert antall giroljer

Kompatibel med typiske tetninger og pakninger som brukes i kjøretøy

Minimal lekkasje og redusert forurensing

Lengre skiftintervaller

Økt produktivitet og reduserte driftskostnader

 

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk i:

     •  tunge manuelle automatgirkasser, aksler og sluttdrev som krever en olje med API GL-5-kvalitet.

     •  biler og lette lastebiler, samt tunge nyttekjøretøy

     • terrengvirksomhet, inkludert anleggsvirksomhet, gruvedrift, steinbruddsdrift og landbruk

     • andre girkasser, styregir og variable girkasser

     • andre typer industri- og motoriserte tungt belastede bruksområder, inkludert hypoidgir som opererer under forhold hvor høy hastighet/slagbelastning, høy hastighet/lavt dreiemoment, og/eller lav hastighet/høyt dreiemoment er normen.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MB-godkjenning 235.0

ZF TE-ML 16C

ZF TE-ML 17B

ZF TE-ML 19B

ZF TE-ML 21A

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

MAN 342 Typ M1

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API GL-5

ZF TE-ML 07A

 

Typiske produktdata

Egenskap

Klasse

SAE 85W-90

Tetthet ved 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,9

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

222

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

17

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

184

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-24

Viskositetsindeks, ASTM D2270

99

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

08-2020

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.