Mobilube HD-A Plus 80W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Girolje for autotransmisjoner

Produktbeskrivelse

Mobilube HD-A Plus 80W-90 er utviklet for girkasser, aksler og sluttdrev hvor det forventes ekstreme trykk og sjokkbelastninger. Oljen anbefales av ExxonMobil i applikasjoner hvor det kreves API GL-5. Den er fremstilt av baseoljer og additiver med høy ytelse -.  Giroljen er utviklet med tanke på tyngre Kjøretøy, og tillater forlengede oljeskiftsintervaller, hovedsaklig i Mercedes Benz aksler.

 

Egenskaper og fordeler

Dagens Tyngre kjøretøy setter høyere ytelseskrav til smøremidler som brukes til drivlinjer.  Høyere hastigheter, høyere dreiemoment og høyere belastninger krever forbedrede formuleringer for å gi maksimal levetid - og minimale driftskostnader.  Lengre serviceintervaller stiller ytterligere krav til giroljen som igjen krever effektive baseoljer og tilsetningssystemer. Giroljen Mobilube HD-A Plus 80W-90 er utviklet spesifikt for å løse disse utfordringene.  Nøkkelfordelene innbefatter:

Egenskaper Fordeler og potensiell nytte
Enestående termisk stabilitet og motstand mot oksidasjon ved høye temperaturer Lang gir- og lagerlevetid grunnet minimal avleiring. Lang pakningslevetid.
Forbedret beskyttelse mot slitasje pga. lav hastighet/høyt dreiemoment, og mot overflatesplintring fra høy hastighet i tungt belastete bakaksler Økte lastbærende egenskaper. Reduserte vedlikeholdskostnader og lengre levetid for utstyret
Effektiv beskyttelse mot rust og korrosjon Redusert slitasje og lengre levetid for komponenter
Kapabilitet for flere formål Redusert antall nødvendige giroljer
Kompatibel med typiske tetninger og pakninger for autotransmisjoner Minimal lekkasje og redusert forurensing
Forlenget skiftintervall Økt produktivitet og reduserte driftskostnader

 

Bruksområde

       Anbefalt av Exxonmobil til bruk i:

  • Tunge manuelle autotransmisjoner, aksler og sluttdrev som krever API GL-5 ytelsesnivå.
  • Biler og lastebiler som går i lett veitransport kommersielle kjøretøy som går i tung veitransport
  • Anleggsvirksomhet, inkludert: bygging, gruvedrift, steinbruddsdrift og landbruk
  • Andre girkasser, styregir og variable girkasser
  • Andre tunge industrielle og motoriserte bruksområder som omfatter hypoidgir, som opererer under forhold hvor høy hastighet/slagbelastning, høy hastighet/lavt dreiemoment, og/eller lav hastighet/høyt dreiemoment er normen

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobilube HD-A Plus har følgende produsentgodkjennelse: 80W-90
MB-godkjennelse 235.20 X
MAN 342 Typ M3 X
MAN 341 Typ GA1
X
ZF TE-ML 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A X

 

Mobile HD-A Plus møter eller ovegår kravene til:  
API GL-5 X
SCANIA STO 1:0 X
ZF TE-ML 07A X

 

Typiske produktdata

Mobilube HD-A Plus 85W-90  
SAE-klasse 80W-90
Viskositet, ASTM D 445  
cSt ved 40ºC 131
cSt ved 100ºC 14,3
Viskositetsindeks (VI), ASTM D 2270 105
Flytepunkt, ºC, ASTM D 97 -33
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92 222
Tetthet ved 15ºC kg/l, ASTM D 4052 0,901

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.

Mobil-logoen, Pegasus designen, Mobilube og HD-A Plus er varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap.

09-2019

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.