Mobilube HD-N 80W-140

Mobil commercial-vehicle-lube , Norway

Transmisjonsolje med ekstra høy ytelse

Produktbeskrivelse

Mobilube HD-N 80W-140 er en girolje med ekstra høy ytelse som er laget av utvalgte baseoljer og et avansert tilsetningssystem. Oljen er fremstilt for å gi god ytelse i tunge girkasser, bakaksler og sluttdrev hvor det forekommer høye trykk og sjokkbelastninger. Den gir utmerket kjemisk og termisk stabilitet ved høye oljetemperaturer, god ytelse ved lave temperaturer og har vist seg effektiv mot rust som skyldes vanninntrengning og/eller lagring under fuktige forhold.

 

Egenskaper og fordeler

Dagens tunge utstyr stiller høyere krav til drivlinjens smøremidler. Høyere hastigheter, større dreiemoment og tyngre belastninger krever forbedrede formuleringer for å gi maksimal levetid for utstyret og lavest mulige driftskostnader. Lengre serviceintervaller stiller ytterligere krav til giroljen. Mobilube HD-N 80W-140 er laget for å møte disse utfordringene. De viktigste fordelene til er:

EgenskaperFordeler og mulige gevinster
God termisk stabilitet og motstand mot oksidasjon ved høy temperaturForlenget levetid for girkasse og lager på grunn av minimalt med avsetninger
Lengre levetid for pakninger
Utmerket beskyttelse mot slitasje ved lav hastighet/høyt moment og mot riping ved høy hastighetØkte lastbærende egenskaper reduserer slitasje og øker levetiden for utstyret
Utmerket beskyttelse mot rust og korrosjon samt mot etsingReduserte vedlikeholdskostnader og lengre levetid for komponentene
Effektiv smøring ved lave temperaturerLettere start og redusert slitasje
Bredt bruksområdeRedusert krav til antall smøremidler for enklere lagerhold og mindre mulighet for feilfylling
God beskyttelse mot skummingOpprettholder filmstyrken for effektiv smøring
Forenelig med typiske pakninger og tetningerMinimalt med lekkasje og redusert forurensning utenfra

 

Bruksområde

      Anbefalt av Exxonmobil til bruk i:

  • Manuelle girkasser, bakaksler og sluttdrev i tungt materiell som krever API GL-5 inklusive Scania
  • Busser, vare- og lastebiler i både lett og tung drift, samt personbiler
  • Anleggsutstyr, også i bygningsindustrien og landbruket
  • Andre tunge industrielle og automotive girdrifter som opererer under forhold med høy hastighet/sjokkbelastninger, høy hastighet/lavt dreiemoment, og/eller lav hastighet/høyt dreiemoment, inklusive hypoidgir
  • Førstegangs oppfylling, etterfylling og oljeskift i tyngre manuelle og semiautomatiske transmisjoner der det er anbefalt girolje, inklusive bakaksler og sluttdrev på lastebiler, anleggsutstyr og biler
  • Ikke anbefalt der det kreves API GL-4
  • Ikke beregnet for transmisjoner hvor det er anbefalt motorolje eller automatgirolje
  • Ikke anbefalt for ''Limited Slip'' differensialer

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobilube HD-N 80W-140 møter eller ovegår kravene til: 
API GL-5 
Scania STO 1:0 

 

 

Typiske produktdata

Mobilube HD-N 80W-140 
SAE-klasse80W-140
Viskositet, ASTM D 445 
cSt ved 40ºC262
cSt ved 100ºC25,3
Viskositetsindeks, ASTM D 2270125
Stivnepunkt, ºC, ASTM D 97-30
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92196
Densitet ved 15 ºC, kg/l, ASTM D 40520,892

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.

Mobil-logoen, Pegasus-designen, Mobilube og HD-N er varemerker som tilhører ExxonMobil Corporation eller et datterselskap.

09-2019

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.