Mobilgrease Special

Mobil grease , Norway

Smørefett

Produktbeskrivelse

Mobilgrease Special er et litiumhydroxystearat høytrykksfett med høy ytelse. Det er utviklet for å gi beskyttelse mot slitasje, rust, korrosjon, vannvask og høytemperaturoksidasjon. Det inneholder også molybdendisulfid (moly) som ekstra slitasjebeskyttelse.

Mobilgrease Special er et universalfett med høy ytelse for bruk til personbiler, lastebiler, landbrukstraktorer, bergverks- og anleggsutstyr og annet mobilt utstyr. Anbefalt brukstemperaturområde er fra -20ºC til 130ºC. Grunnet den ekstra slitasjebeskyttelsen som molybdendisulfid gir, er Mobilgrease Special særlig godt egnet til høyt belastede lagre som er utsatt for skraping eller pulserende eller glidende bevegelse.

Egenskaper og fordeler

Mobilgrease Special er et medlem av Moblilgrease-familien som har opparbeidet et omdømme verden over for å være banebrytende og gi utmerket ytelse. Mobilgrease Special er utviklet av spesialistene hos ExxonMobil og blir fulgt opp av våre teknikere verden over.

Mobilgrease Special ble utviklet som et flerbruksfett med høy ytelse til hjullagre og chassiskomponenter på en lang rekke rullende materiell, også i industrien. Mobilgrease Special gir følgende egenskaper og fordeler:

  • Bedre slitasjebeskyttelse ved hard belastning og vibrasjoner enn vanlig EP-fett gir utstyret forlenget levetid
  • God beskyttelse mot rust og korrosjon for å gi redusert vedlikehold og dødtid.
  • God pumpbarhet i sentralsmøresystemer.

Bruksområde

Mobilgrease Special er et universalfett med høy ytelse for bruk til personbiler, lastebiler, landbrukstraktorer, bergverks- og anleggsutstyr, samt annet mobilt utstyr. Særlige bruksområder inkluderer:

  • Hjullagre som er utsatt for skraping eller pulserende eller glidende bevegelse.
  • Chassiskomponenter under krevende forhold

Typiske produktdata

MobilgreaseSpecial
NLGI-grad2
Fortykker Litiumhydroksystearat
Farge, visuelt Grå-sort
Penetrasjon, bearbeidet, 25ºC, ASTM D 217 280
Dråpepunkt, ºC, ASTM D 2265190
Oljeviskositet, ASTM D 445 
cSt ved 40ºC150
4-Ball EP, ASTM D 2596, sveiselast, kg250
4-Ball-slitasjetest, ASTM D 2266, ripe, mm0,4
Timken OK-last, ASTM D 2509, lb40
Rusttest, ASTM D 1743Pass.

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.

Mobil-logoen og Pegasus-designen er varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap.

09-2019

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.