Mobilgrease™ FM 101 og FM 222

Mobil grease , Norway

Smørefett

Produktbeskrivelse

Mobilgrease™ FM 101 og FM 222 er flerfunksjonsprodukter med høy ytelse som er spesielt konstruert for smøring av maskiner i matvareproduksjon. Mobilgrease FM 101 og FM 222 er formulert med komponenter som tilfredsstiller kravene i CFR 178.3570, kapittel 21, og er NSF-registrert som H1-klassifiserte smøremidler. Mobilgrease FM 101 og FM 222 produseres ved anlegg som er sertifisert iht. til ISO 22000 og som også tilfredsstiller kravene i ISO21469 for å sikre at de høyeste nivåer av produktintegritet opprettholdes.

Produksjonsutstyr i næringsmiddelindustrien brukes ofte i svært forskjellige omgivelser, som inkluderer ytterpunkter i temperaturer fra ovner til fryserdrift, samt mye forurensing fra vann, damp og rengjøringsmidler. Mobilgrease FM 101 og FM 222 ble utviklet som flerfunksjonelle smørefett for å gi utmerket smøring i alle disse omgivelsene. Mobilgrease FM 101 og FM 222 er konstruert med utmerket vannbestandighet for å tåle de jevnlige spylingene og rengjøringsoperasjonene som er så vanlige i næringsmiddelindustrien. Rustbeskyttelse er et kritisk behov for industrien. Mobilgrease FM 101 og FM 222 er formulert med en ypperlig rustbeskyttelsespakke som, sammen med vannbestandighetsegenskapene, gir beskyttelse mot rust. De utvalgte baseoljene sammen med ypperlig skjærstabilitet i fortykkeren beholder smøreevnen under et bredt spekter av hastigheter, belastninger og temperaturer. Mobilgrease FM 101 og FM 222 er også formulert for å håndtere forskjellige typer belastninger, med god beskyttelse mot slitasje og sjokkbelastning.

Mobilgrease FM 101 og FM 222 ble konstruert for å tilfredsstille mange globale ytelses- og kulturkrav, inklusive:

- NSF H1 registrert

- DIN 51825 KPF1K -20 (for Mobilgrease FM 101)

- DIN 51825 KPF2K-20 (for Mobilgrease FM 222)

- Kosher/Parve

- Halal

 

Egenskaper og fordeler

Mobilgrease FM 101 og FM 222 hører til Mobilgrease-produktene, et varemerke som har fått et verdensomspennende ry for innovasjon og ypperlig ytelse. Mobilgrease FM 101 og FM 222 er konstruert av ExxonMobil formuleringsteknikere og støttes av en verdensomspennende teknisk organisasjon.

Smørefettproduktene Mobilgrease FM 101 og FM 222 er spesialkonstruert for å tilfredsstille behovene i næringsmiddelindustrien som krever ypperlig vannbestandighet, rustbeskyttelse og et smøremiddel som kan gi smøring i belastningssonene under forhold med høy skjærbelastning. Disse smørefettproduktene gir følgende funksjoner og potensielle fordeler:

EgenskaperFordeler og potensiell nytte
Ypperlig vannbestandighet og rustbeskyttelseBidrar til å gi utmerket utstyrsbeskyttelse under hyppige rengjøringsoperasjoner
Ypperlig skjærstabilitet i fortykkerProduktet utviser utmerket stabilitet over lengre tid, og bidrar til mer jevn smøring mellom ettersmøringsintervallene.
NSF H1-registrert, DIN 51825 -sertifisert, Kosher/Parve, HalalKonstruert for å møte verdensomspennende krav, en flerfunksjonell løsning for næringsmiddelindustrien over hele verden
Produsert i anlegg som er sertifisert iht. ISO 21469.Sikring av produktintegritet gjennom uavhengig verifikasjon.

 

Bruksområde

Smørefettproduktene Mobilgrease FM 101 og FM 222 anbefales for mangesidige smørebehov i næringsmiddelindustrien der NSF H1-registrering er påkrevet. Næringsmiddelindustrien inkluderer matproduksjon, drikkevare-, medisin- og pakkeindustri for mange forskjellige kulturer. Anvendelser inkluderer:

  • Generell smøring av roterende utstyr
  • Lager for transportkjeder
  • Sentralsmøresystemer for maskineri (Mobilgrease FM 101)
  • Antifriksjonslager under tung belastning eller sjokkbelastning
  • Drivkjeder og glidebaner
  • Koblinger

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobilgrease FM møter eller overgår kravene til:FM 101FM 222
FDA 21 CFR 178.3570XX
DIN 51825 (2006:06)KPF1K -20KPF2K -20

 

Mobilgrease FM har følgende utstyrsprodusentgodkjennelse:FM 101FM 222
Fives CincinnatiP-72P-64
Kosher/ParveXX
HalalXX

 

Mobilgrease FM er registrert iht. kravene i:FM 101FM 222
NSF H1XX
NSF-registreringsnummer141881136449

 

Typiske produktdata

 Mobilgrease FM 101Mobilgrease FM 222
NLGI-klasse12
FortykkerAluminiumkompleksAluminiumkompleks
Farge, visuellHvitHvit
Penetrasjon, bearbeidet, 25ºC, ASTM D 217, mm/10325280
Dråpepunkt, ºC, ASTM D 2265260260
Oljeviskositet, ASTM D 445  
cSt v/ 40ºC100220
Penetrasjonsendring, 100000 slag, endring fra bearbeidet penetrasjon, ASTM D 1831, mm/10+20+20
4-ball-slitasje, ASTM D 2266, ripe, mm0,500,50
Korrosjonsbeskyttelse, ASTM D 1743, kapasitetGodkjentGodkjent
Kobberkorrosjon, DIN 518111b1b
4-ball-sveis, ASTM D 2596, kg315315
FE-9 (DIN 51821, A-uskjermet), L50› 100 timer, ºC120120

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap, med mindre annet er angitt.

09-2019

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.