Sagkjedeolje

Mobil industrial , Norway

Produktbeskrivelse

Sagkjedeolje er spesielt utviklet for å brukes som smøremiddel til kjedet og sagblad på moderne motorsager. Utvalgte mineralbaserte oljer kombineres med spesielle tilsetningstoffer slik at man får en god beskyttelse mot slitasje, rust og korrosjon. Sagkjedeoljen har gode flytegenskaper ved lav temperatur. Dette gjør den egnet til utendørsbruk også om vinteren.

 

Egenskaper og fordeler

Egenskaper Fordeler og potensiell nytte
God klebeevne på metallflater Blir sittende på plass i sagkjedene og sagbladene og sikrer optimal brukstid på komponentene.
Utmerket beskyttelse mot slitasje, rust og korrosjon. Er med på å forlenge brukstiden på kjedet og sagbladene og reduserer vedlikeholdsutgiftene fordi problemer i forbindelse med slitasje reduseres.
Lavt stivnepunkt Sikrer flyteevne og gir bedre effektivitet selv når den benyttes ved lav temperatur.

Bruksområder

Sagkjedeoljen kan brukes på bærbare eller maskindrevne motorsager som spesifisert av produsenten. Den er egnet til smøring av kjeder, glideføringer og styringsanordninger ved industriell bruk der det kreves et smøremiddel med god klebeevne, beskyttelse mot slitasje, rust og korrosjon og et lavt stivnepunkt.  

Typiske egenskaper

Sagkjedeolje
Viskositet, ASTM D 445
cSt@40 °C 87
cSt@100 °C 11
Stivnepunkt, °C, ASTM D 97 -24
Flamepunkt, °C, ASTM D 92, min. 220
Egenvekt ved 15,6 °C, kg/l, ASTM D4052 0,877

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.


Mobil-logoen og Pegasus-designen er registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation, eller et av dets datterselskaper.

09-2019

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.