Mobil Almo 500-serien

Mobil industrial , Norway

Oljer for trykkluftbor og -verktøy

Produktbeskrivelse

Oljene i Mobil Almo 500-serien er høykvalitetsprodukter med høy ytelse spesielt beregnet på smøring av trykkluftdrevne fjellbor ved underjordisk gruvedrift og i dagbrudd. Oljene i Mobil Almo-serien er sammensatt av høykvalitetsbaseoljer og tilsetningsstoffer, som gir utmerket kjemisk stabilitet og god beskyttelse mot slitasje og korrosjon. De har optimal adhesjonsevne, og likevel er emulgeringsegenskapene gode nok til å binde fuktigheten som føres med luftstrømmen. Dette reduserer vannets bidrag til slitasje og korrosjon. Oljene danner ikke klebrige avleiringer, som kan forårsake treg ventilfunksjon. Oljene i Mobil Almo 500-serien har gode metallfuktende egenskaper som gir heldekkende oljefilmer selv under fuktige forhold. Disse egenskapene i kombinasjon med gode egenskaper under ekstremt trykk bidrar til å gi utmerket smøring og lang levetid på utrustningen.

Oljene i Mobil Almo 500-serien har høy viskositetsindeks og lavt stivnepunkt for å sikre god smøring ved lave temperaturer som oppstår ved luftekspansjonen. De hindrer også driftsstans som følge av isdannelse. I tillegg danner oljene heldekkende filmer på bormaskindeler som drives under høye temperaturer. Oljene danner svært lite tåke.

 

Egenskaper og fordeler

Oljene i Mobil Almo 500-serien gir en optimal ytelsesbalanse som sikrer lang levetid på utstyret og minimale vedlikeholdskostnader. Oljenes utmerkede slitasjebeskyttelse og evne til å smøre godt selv under våte forhold, ikke bare reduserer slitasjen, men beskytter også mot rust og korrosjon. Oljenes gode kjemiske stabilitet minsker dannelsen av slam og avleiringer og reduserer dermed behovet for hyppig vedlikehold.

Egenskaper Fordeler
God kjemisk stabilitet Reduserer dannelsen av slam og avleiringer
Forbedrer ventilfunksjonen
Ønskede emulgeringsegenskaper Effektiv smøring selv under våte forhold
Høy viskositetsindeks Gir god smøring både ved høye og lave temperaturer
Utmerket lastbærende evne og beskyttelse mot slitasje Reduserer slitasjen på komponenter
Forlenger utrustningens levetid
Reduserer vedlikeholdskostnadene
Svært god adhesjonsevne Beskytter metalloverflater mot korrosjon
Gir en sterk oljefilm under alle forhold
Beskyttelse mot rust og korrosjon Lenger levetid på verktøyet
Forbedrer ytelsen på verktøyet

 

Bruksområder

Oljene i Mobil Almo 500-serien anbefales til alle trykkluftdrevne fjellbor både ved underjordisk gruvedrift og i dagbrudd, foruten ved entreprenørarbeid og andre industrielle bruksområder. De egner seg for bruk både i slagbormaskiner og i roterende bormaskiner. Viskositetsklassen kan velges slik at oljen passer til bruk året rundt selv der den sesongvise variasjonen i temperaturen er svært stor.

  • Trykkluftdrevne fjellbor ved underjordisk gruvedrift og i dagbrudd
  • Trykkluftdrevne bormaskiner og slaghammere som brukes ved veibygging og bygningsoppdrag
  • Fjellbor i steinbrudd
  • Slagbormaskiner og roterende bormaskiner i industrien

 

Typiske egenskaper

  Mobil Almo 524 Mobil Almo 525 Mobil Almo 527 Mobil Almo 529 Mobil Almo 530 Mobil Almo 532
ISO viskositetsgrad 32 46     220 320
Viskositet, ASTM D 445            
cSt ved 40ºC 32 46 100 172 220 320
cSt ved 100ºC 5.5 7,3 11,5 16,5 19.7 24,9
Viskositetsindeks, ASTM D 2270 108 105 91 102 100 99
Stivnepunkt, ºC, ASTM D 97 -51 -30 -27 -24 -24 -21
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92, min. 170 188 220 220 220 232
Tetthet ved 15.6ºC, ASTM D 4052, kg/l 0.880 0,883 0,899 0,893 0.898 0,902

  

Helse og sikkerhet

Med bakgrunn i de opplysninger som er tilgjengelige, forventes det ikke at dette produktet vil ha noen skadelige helsevirkninger, hvis det brukes til det formål det er beregnet til og når anbefalingene i Helse-, miljø- og sikkerhetsdatabladet (HMS) følges. HMS-datablad fås på forespørsel ved våre salgskontorer eller via Internett.  Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn de det er beregnet til. Ved destruksjon av et brukt produkt må nødvendige miljøhensyn tas.

Mobil-logoen og Pegasus-designen er registrerte varemerker tilhørende Exxon Mobil Corporation eller et av dets datterselskaper.

09-2019

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.