Mobil DTE™ 800-serien

Mobil industrial , Norway

Førsteklasses turbinoljer

Produktbeskrivelse

Mobil DTE™ 832 og 846 er førsteklasses turbinoljer for dampturbiner, gassturbiner og kombinasjonsturbiner i kraftverk (CCGT), som arbeider under de mest krevende driftsforhold.  Disse progressive produktene er basert på hydrogenbehandlede baseoljer av høy kvalitet, som gir utmerket termisk stabilitet/oksidasjonsstabilitet, samt spesielt utvalgte tilsetningsstoffer som er utviklet for å gi kontroll over slamavleiringer og holde utstyret rent i gassturbiner som arbeider under krevende forhold. Tilsetningsstoffene sørger dessuten for utmerket vannutskilling, som er nødvendig i dampturbindrift.  Sammensetningen inneholder også et slitasjeforebyggende system uten sink, for å møte girede turbiners krav til belastbarhet.

 

 Ved siden av å tilfredsstille de særskilte kravene til både moderne damp- og gassturbiner, er oljene i Mobil DTE 800-serien også velegnet for kombinerte kraftverk, der det er ønskelig å bruke én enkelt olje for gass- og dampturbiner som drives i tandem. At oljene tilfredsstiller kravene til både avleiringskontroll og vannutskilling på samme tid, er en vesentlig egenskap ved denne avanserte smøremiddelserien.  Den utmerkede varme-/oksidasjonsstabiliteten til Mobil DTE 832 og 846 gjør at de kan brukes i de mest krevende turbinmiljøene.

 

 Mobil DTE 800-serien gir utmerket utstyrsbeskyttelse, pålitelig drift, færre driftsstans og lengre levetid for oljen.  Oljene gir også maksimal fleksibilitet for brukeren, fordi de kan brukes i alle typer turbiner (dampturbiner, gassturbiner og turbiner med gir).

 

Egenskaper og fordeler

Mobil DTEs mineraloljebaserte produkter har vært et førstevalg for turbinoperatører over hele verden i mer enn hundre år.  I løpet av denne tiden har våre forskere vært i nær dialog med turbinprodusenter og -operatører, for å sikre at våre produkter oppfyller eller overgår behovene til de nyeste turbindesignene.  Dette krever kontinuerlig videreutvikling av turbinoljene, og bruk av de beste og mest moderne baseoljene og tilsetningsstoffene.

 

 For moderne, stasjonære gassturbiner som arbeider med høy effekt, er spesiell beskyttelse mot termisk nedbrytning, oksidasjonsbestandighet og avsetningskontroll absolutt nødvendig.  Krevende driftsbetingelser gjør at oljene utsettes for termisk belastning, noe som kan føre til tetting av filtre, avsetninger ved servoventiler eller kortere levetid for oljen.  Moderne dampturbiner krever god oksidasjonsbestandighet og god vannutskilling i tilfelle damplekkasjer.  I kombinert drift er det viktig at smøreoljen tilfredsstiller begge turbintypenes krav.

 

 Oljene i DTE 800-serien har følgende egenskaper og potensielle fordeler:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Møter eller overskrider kravene til de viktigste gass- og dampturbinprodusentene

Hindrer feilfylling og kostbare reparasjoner

Reduserer lagerutgiftene

Utmerket termisk stabilitet og oksidasjonsbestandighet

Mindre driftsstans, bedre driftssikkerhet

Lengre levetid for oljen, lavere produktkostnader

Utmerket beskyttelse mot slitasje

Utmerket beskyttelse for turbiner med gir (både gass- og dampturbiner), lavere utgifter til vedlikehold og utskiftning

Utmerket beskyttelse av utstyret og reduserte vedlikeholdsutgifter

Utmerket demulgeringsevne

Effektiv systemdrift og mindre vedlikehold

 

Bruksområder

Mobil DTE 832 og 846 er førsteklasses turbinoljer som er utviklet for oljesystemene i damp- og gassturbiner, direkte- eller girkoblede turbiner, samt turbinenes hastighetsregulatorer.  Spesifikke bruksområder omfatter:

• Elektrisitetsproduksjon med kombinert kraftverk (CCGT), inkludert kraftverk med felles sirkulasjonssystem for damp- og gassturbiner.

• Smøring av damp- eller gassturbiner som brukes i elektrisitetsproduksjon, transportsystemer for naturgass, prosessoperasjoner og varmekraftverk. 

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

832

846

GE Power (tidligere Alstom Power) HTGD 90117

X

X

Siemens TLV 9013 04

X

X

Siemens TLV 9013 05

X

X

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

832

846

GE Power GEK 28143B

X

X

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

832

846

DIN 51515-1:2010-02

X

X

DIN 51515-2:2010-02

X

X

GE Power GEK 101941A

X

 

GE Power GEK 107395A

X

 

GE Power GEK 121608

X

 

GE Power GEK 28143A

X

X

GE Power GEK 32568K

X

 

GE Power GEK 46506D

X

 

JIS K-2213 type 2

X

X

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812101

X

 

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812102

 

X

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812106

X

 

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812107

 

X

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812108

X

 

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812109

 

X

Siemens Westinghouse PD-55125Z3

X

 

Solturbiner ES 9-224, KLASSE II

X

X

 

Typiske produktdata

Egenskap

832

846

Klasse

ISO 32

ISO 46

Luftutskilling, 50 C, min, ASTM D3427

4

4

Kobberkorrosjon, 3 timer, 100 C, klassifisering, ASTM D130

1A

1A

Emulsjon, tid til 0 ml emulsjon, 54 C, min, ASTM D1401

15

15

FZG-slitasjetest, skadetrinn, A/8.3/90, ISO 14635-1

9

9

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

224

244

Skum, sekvens I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

Skum, sekvens I, tendens, ml, ASTM D892

20

20

Skum, sekvens II, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

Skum, sekvens II, tendens, ml, ASTM D892

20

20

Skum, sekvens III, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

Skum, sekvens III, tendens, ml, ASTM D892

20

20

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

5,4

6,2

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

29,6

42,4

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-30

-30

Roterende trykkbeholder oksidasjonstest, min, ASTM D2272

1200

1100

Rustkarakteristika, prosedyre A, ASTM D665

PASS

PASS

Rustkarakteristika, prosedyre B, ASTM D665

PASS

PASS

Egenvekt, 15,6 C / 15,6 C, ASTM D1298

 

0,87

Egenvekt, 15,6 C / 15,6 C, ASTM D4052

0,86

 

Stabilitetstest av turbinolje, levetid til 2,0 mg KOH/g, t, ASTM D943

10 000+

10 000+

Viskositetsindeks, ASTM D2270

110

106

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

11-2021

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.