Mobil Gas Compressor Oil

Mobil industrial , Norway

Gasskompressorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Gas Compressor Oil er en førsteklasses, syntetisk gasskompressorolje, basert på polyalkylenglykol.  Den er primært beregnet for gasskompressorer for hydrokarbon- og kjemiske gasser, der veivhus og lager har gassatmosfære.  Den er spesielt velegnet på skip som frakter kondensert gass.  I tillegg brukes den i industrielle anvendelser der oppløsning av gass i oljen kan føre til dårlig ytelse hos utstyret.  Løseligheten av gass er lavere i Mobil Gas Compressor Oil enn i konvensjonelle mineraloljer.  Følgelig motstår den fortynning og har bedre viskositetsstabilitet, hvilket medfører bedre beskyttelse mot slitasje, bedre effektivitet og mindre skumming.  

Egenskaper og fordeler

Mobil Gas Compressor Oil er et syntetisk spesialprodukt som er utviklet for å redusere problemene med gass som løser seg i smøremiddelet og forårsaker slitasje, tetting og økt behov for vedlikehold og oljeskift.

EgenskaperFordeler
Mindre hydrokarbon- og kjemisk gassløselighetBedre viskositetskontrollMindre slitasje på komponenteneFærre driftsstans og lavere vedlikeholdsutgifter

Bruksområde

  • Kondenserte petroleumsgasser (LPG) som for eksempel propan og butan
  • Kondenserte naturgasser (LNG) som for eksempel metan og etan
  • Hydrokarbongasser som for eksempel etylen, propylen og butylen
  • Andre gasser som for eksempel ammoniakk, vinylklorid (monomer) og butadien

Typiske produktdata

Mobil Gas Compressor Oil
Viskositet, ASTM D 445  
cSt ved 40ºC 175
cSt ved 100ºC 32,3
Viskositetsindeks, ASTM D 2270 230
Farge, ASTM D 1500 ‹2,0
Stivnepunkt, ºC, ASTM D 97-36
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92294
Egenvekt ved 15ºC, kg/l, ASTM D 1298 1,056

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.

Mobil-logoen og Pegasus-designen er varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation, eller et datterselskap.

09-2019

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.