Mobil Pegasus™ 605 Ultra 40

Mobil industrial , Norway

Gassmotorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Pegasus™ 605 Ultra 40 er den nyeste generasjonen av gassmotoroljer og primært beregnet på smøring av moderne mellom- og høyhastighets firetaktsmotorer som går på en deponigass som inneholder forurensninger som hydrogensulfid, haloider eller siloksaner. Oljens formel er nøye balansert for å gi lengre oljeskiftintervaller, kontrollere dannelsen av karbon- og lakkavleiringer, og har veldig god slitasje- og skrapebeskyttelse.

 

Egenskaper og fordeler

•  Fremragende oksidasjonsstabilitet, nitreringsbestandighet og termisk stabilitet som bidrar til lengre levetid på oljen, renere motorer, reduserte filterkostnader og motstand mot dannelse av avleiringer

•  Fremragende beskyttelse mot slitasje og gnaging bidrar til mindre slitasje på motorkomponentene, mindre skraping av fôringene i tungt belastede gassmotorer og utmerket beskyttelse ved innkjøring av motorer

•  Fremragende rense- og dispergeringssystem beskytter de øvre sylinder- og ventilsystemkomponentene, bidrar til renere motorer og lengre levetid på filtre

•  Optimalisert TBN og reservealkalitet beskytter ventilseter og -flater i firetaktsmotorer, forbedrer tennpluggytelsen og reduserer effekttap fra motorbank

 

Programmer

     •  Motorer som bruker drivstoff med korroderende stoffer, slik som TOHCl (totalt organiske haloider som klorid), og deponi- eller biomassegass

     •  Gassmotorer som bruker drivstoff med moderate nivåer av hydrogensulfid (H2S)

     •  Gnisttente, gassdrevne firetaktsmotorer med veldig lavt oljeforbruk

     •  Mellom- og høyhastighets firetaktsmotorer utstyrt med katalysatorer som krever en gassmotorolje med lavt askeinnhold

     •  Stempelkompressorer som bruker naturgass med svovel- eller klorforbindelser

 

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

INNIO Waukesha deponigassmotorer

MWM TR 0199-99-2105, smøreoljer for gassmotorer

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (drivgass klasse B, type 2 og 3)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (drivgass klasse B, type 4A, 4B og 4C)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (drivgass klasse B, type 6 opptil versjon E)

INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (drivgass klasse C, type 2 og 3)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (drivgass klasse C, type 4A og 4B)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (drivgass klasse C, type 6 opptil versjon E)

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, smøreoljer for gassmotorer (CG132, CG170, CG260)

MAN M 3271-4

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (katalysatorgodkjent)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (drivgass klasse C, type 4A, 4B og 4C)

Rolls-Royce Solutions Augsburg (tidligere MTU Onsite Energy) Gas Engine Series 400 – alle motorer med SCR-katalysator og renset biogass (fra nedbrytnings- eller kloakkgass) og renset deponigass

MAN M 3271-5

MTU Gas Engines Series 4000 L62FB and L32FB som bruker biogass med et redusert effektuttak på 83 kW/takt elektr.

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

CATERPILLAR

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Kvalitet

SAE 40

Aske, sulfatert, wt%, ASTM D874

0,6

Tetthet ved 15,6 C, kg/l, ASTM D1298

0,850

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

268

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

15

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

138

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-21

Viskositetsindeks, ASTM D2270

110

Basetall – Xylen/eddiksyre, mg KOH/g, ASTM D2896

5,7

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt

03-2024

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.