Mobil Pegasus™ 610 Ultra

Mobil industrial , Norway

Gassmotorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Pegasus™ 610 Ultra er en høytytende olje for bruk i naturgassmotorer. Den er primært beregnet på smøring av moderne firetaktsmotorer som drives ved middels og høy hastighet og bruker drivstoff med korroderende stoffer, som hydrogensulfid eller halogener (forbindelser som inneholder klor, fluor, o.l.). Dette produktet er spesielt utviklet for å takle aggressive gasser med høye nivåer av hydrogensulfid, som betydelig begrenser oljeskiftintervallene, og høye nivåer av siloksaner som ved forbrenning kan gi betydelig økt slitasje og redusere motorens levetid.

 

Mobil Pegasus™ 610 Ultra er en gassmotorolje med 1,0 % sulfatert aske og høyt TBN-tall. Den har eksepsjonell reservealkalitet som er utviklet for å motvirke de negative virkningene av korroderende stoffer på motordeler.

 

Mobil Pegasus™ 610 Ultra gir utmerket beskyttelse mot slitasje og skraping, noe som sikrer minimal stempelskraping og ripedannelse samt mindre slitasje på sylindre og stempelringer. Oljen kan også brukes til smøring av stempelkompressorer som brukes på deponier og i forbindelse med biomassegasser.

 

Mobil Pegasus™ 610 Ultra gir høy slitasjebeskyttelse som bidrar til å redusere oppskraping av fôringer samt gi lengre overhalingsperioder og en betydelig lengre driftsperiode.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Pegasus™ 610 Ultra gir et ekstra beskyttelsesnivå ved bruk av høyt forurenset drivstoff på bruksområder hvor stempelskraping, store mengder avleiringer og veldig korte oljeskiftintervaller er observert.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Høy TBN og reservealkalinitet

Hindrer slitasje og korrosjon ved bruk av forurenset gass


Beskytter ventilseter og -flater i firetaktsmotorer


Hindrer askedannelse i forbrenningskammeret og bedrer tennpluggytelsen

Fremragende slitasje- og skrapebeskyttende egenskaper

Lavere slitasje på motorkomponenter


Mindre skraping av fôringene i sterkt belastede gassmotorer


Gir utmerket beskyttelse ved innkjøring av motorer

Utmerket oksidasjons- og kjemisk stabilitet

Renere motorer


Lengre oljeskiftintervaller selv ved høyt forurenset drivstoff


Lavere oljefilterkostnader


Utmerket oksidasjons- og nitreringsbestandighet

Effektiv korrosjonsbestandighet

Reduserer slitasje på ventilstyringen i gassdrevne firetaktsmotorer


Beskytter lager og interne komponenter

Eksepsjonelle rense-/dispergeringsegenskaper

Nøytraliserer dannelsen av syrer i oljen


Beskytter de øvre sylinder- og ventilverkkomponentene

 

Bruksområder

Gassmotorer som går på drivstoff med et moderat til høyt nivå av hydrogensulfid (H2S) og høye nivåer av siloksaner som omvandles til silikondioksid i forbrenningsprosessen og forårsaker betydelige mengder avleiringer og slitasje på fôringer.

 

Motorer som bruker drivstoff med andre korroderende stoffer, slik som TOHCl (totalt organiske haloider som klorid)

 

Stempelkompressorer som bruker naturgass med svovel eller halogener

 

Høyeffekts- eller sugemotorer som opererer ved eller over angitt kapasitet ved høye temperaturer

 

Spesifikasjoner og godkjennelser  

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MAN M 3271-4

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, smøreoljer for gassmotorer (CG132, CG170, CG260)

MWM TR 0199-99-2105, smøreoljer for gassmotorer

INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (drivgass klasse C, type 2 og 3)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (drivgass klasse B, type 2 og 3)

MTU Onsite Energy Gas Engines Series 400 - alle motorer uten SCR-katalysator drevet med biogass.

 

Typiske produktdata

Egenskap


Klasse

SAE 40

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

12,9

Viskositetsindeks, ASTM D2270

107

Tetthet ved 15,6 ºC, g/ml, ASTM D1298

0,875

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-30

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

259

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

1,0

Basetall – Xylen/eddiksyre, mg KOH/g, ASTM D2896 (*) 

10,3

(*) bruk av andre ASTM-godkjente løsemidler kan gi forskjellige resultater

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

07-2022

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.