Mobil Pegasus™ 705

Mobil industrial , Norway

Gassmotorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Pegasus 705 er en høytytende SAE 40-gassmotorolje, som er velegnet for smøring av en rekke motorer som går på naturgass.  Den anbefales for nyere støkiometriske og høyhastighets lean-burn-firetaktsmotorer som er følsomme for slitasje på ventilflater og -seter.  Oljen anbefales også for smøring av gasskompressorer og en rekke motorer som krever oljer med lavt askeinnhold.  Pegasus 705 er sammensatt av utvalgte mineralbaseoljer av høy kvalitet og et avansert system av tilsetningsstoffer som gir utmerket beskyttelse av motor- og kompressorkomponenter samt mindre avleiringer i forbrenningskammeret.  Den har utmerket kjemisk stabilitet og oksidasjons- og nitreringsbestandighet, som gir lengre levetid på oljen og lavere utgifter til filterbytte.  Kombinasjonen av disse egenskapene og de fremragende rense- og dispergeringsegenskapene minimerer dannelsen av aske- og karbonavleiringer, som ellers kan føre til dårligere motorytelse og motorbank.

 

Pegasus 705 forebygger korrosjonsslitasje i sylindre, ventiler og lagre på en effektiv måte, og bidrar således til lengre levetid på motoren.  Oljens høye nivå av slitasjehemmende egenskaper reduserer slitasje på ringer, sylinderfôringer og lagre.  Den beskytter også ventilflater og -setet, og reduserer slitasje og dannelse av avleiringer i de kritiske ventilføringene til kraftig belastede, turboladede firetaktsmotorer.

 

Egenskaper og fordeler

Gassmotoroljen Mobil Pegasus 705 gir renere motorer, mindre slitasje og bedre motorytelse.  Produktet er spesielt fordelaktig når det gjelder å øke levetiden på ventiler og motorytelse i nyere høyhastighets firetaktsmotorer som er konstruert for mager blanding og drives med høy belastning. Resultatet er reduserte vedlikeholdskostnader og økt produksjonskapasitet. Oljens utmerkede oksidasjonsbestandighet og kjemiske stabilitet muliggjør lengre oljeskiftintervaller og filterlevetid.  Pegasus 705 forebygger dannelse av aske- og koksavleiringer i forbrenningskamrene, noe som medfører lavere vedlikeholdsutgifter, samtidig som det gir bedre motorytelse og lavere drivstoffutgifter.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Fremragende beskyttelse mot slitasje og slipeslitasje

Mindre slitasje på motorkomponenter

Mindre slipeslitasje på sylinderfôringene til kraftig belastede gassmotorer

Gir utmerket beskyttelse ved innkjøring av motorer

Utmerket oksidasjonsbestandighet og kjemisk stabilitet

Renere motorer

Lengre oljeskiftintervaller

Reduserte filterkostnader

Utmerket oksidasjons- og nitreringsbestandighet

Mindre koksavleiringer og avleiringer i stempeltoppene

Lavt askeinnhold

Mindre slitasje på ventilseter, -flater og -styringer

Hindrer askedannelse i forbrenningskammeret og bedrer tennpluggytelsen

Bedre motorytelse

Lavere drivstoffutgifter

Korrosjonsbeskyttelse

Reduserer slitasje på ventilstyringen i gassdrevne firetaktsmotorer

Beskytter lagre og interne komponenter

Utmerkede rense- og dispergeringsegenskaper

Renere motorer

Bedre ytelse i toppsylinderne

Lengre filterlevetid

Lavere vedlikeholdskostnader

 

Bruksområder

     •  Høyhastighets støkiometriske gassmotorer og motorer konstruert for mager blanding som er følsomme for ventilseteslitasje

     •  Veivhus og motorsylindre i gnisttente gassdrevne to- og firetaktsmotorer

     •  Anbefalt for utstyr som krever lavt askeinnhold

     • Stempelkompressorsylindere for komprimering av naturgass

     •  Høyeffekts- eller sugemotorer som drives ved eller over nominell kapasitet ved høye temperaturer

     •  Motorer som går på drivstoff med lave nivåer av hydrogensulfid

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

INNIO Jenbacher TI 1000-1108 (drivgass klasse A, type 9)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (drivgass klasse A, type 2, 3, 4 og 6)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (drivgass klasse B, type 4 og 6)

MAN M 3271-2

MTU Gas Engines S4000 L32, L33 using natural gas

MWM TR 0199-99-2105, smøreoljer for gassmotorer TCG2016 < 48,5 kWe/takt TCG2020 < 95,0 kWe/takt TCG2032 < 260,0 kWe/takt

Perkins Gas Engine Oil - Natural Gas

Wartsila 220SG

Wartsila 28SG

Wartsila 32DF

Wartsila 34SG

Wartsila W12V150SG, W12V175SG, W16V175SG

Wartsila W25SG

MTU Onsite Energy Gas Engines Series 400 - all engines with natural gas and propane gas

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

Caterpillar

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 40

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-18

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

0,5

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

13,2

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

252

Tetthet 15 ºC, kg/l, BEREGNET

0,887

Basetall – Xylen/eddiksyre, mg KOH/g, ASTM D2896

5,7

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

126

(*)Viskositetsindeks, ASTM D2270

98

 

(*) bruk av andre ASTM-godkjente løsemidler kan gi forskjellige resultater.

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

01-2021

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.