Mobil Pyrotec HFC 46

Mobil industrial , Norway

Brannsikker hydraulikkolje

Produktbeskrivelse

Mobil Pyrotec HFC er en vannglykolbasert hydraulikkoljeteknologi med forbedret brannsikkerhet, som beskytter utstyr under krevende bruksforhold. Oljen er spesielt utviklet med hensyn på hydraulikksystemer som bruker lamell-, tannhjuls- og stempelpumper, f.eks. innen stål-, aluminium- og støpeindustrien. Den har høy skjærstabilitet, og gir forbedret korrosjonsbestandighet og tetningskompatibilitet som sørger for svært god pumpesmøring og kan bidra til å forlenge utstyrets levetid.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Pyrotec HFC 46 har følgende mulige fordeler:

  • Naturlig brannbestandighet
  • Utmerkede slitasjebeskyttende egenskaper som bidrar til å forlenge levetiden på komponenter
  • Lang levetid på oljen som følge av høy oksidasjonsbestandighet
  • FM-godkjent som en brannsikker industriolje

 

Bruksområde

Mobil Pyrotec HFC 46 anbefales for bruk i:

- Hydrauliske systemer som bruker lamell-, tannhjuls- og stempelpumper.
- Hydrauliske systemer og oljesirkulasjonssystemer som drives under forhold hvor brann kan oppstå

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobil Pyrotec HFC 46 tilfredsstiller eller overgår kravene til: 
ISO L-HFC (ISO/DIS 12922)X
FM Global Standard 6930X

 

Typiske egenskaper

Mobil Pyrotec HFC 46 
Viskositet, ASTM D 445, cSt ved 40 ºC  46
Viskositetsindeks, ASTM D 2270195
Stivnepunkt, ºC, ASTM D 97 (maks.)-50
Kobberkorrosjon, 24 timer ved 50 ºC ISO 21601B
Farge, optiskRød

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er dette produktet ikke ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det formålet det er tiltenkt og i henhold til de anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet ved avhending av et brukt produkt.

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre annet er angitt.

09-2019

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.