Mobilarma MT, LT, SF

Mobil industrial , Norway

Rustforebyggende middel

Produktbeskrivelse

Mobilarma Double Letter-serien omfatter en rekke rustforebyggende midler med høy ytelse. Mobilarma-serien kombinerer fremragende korrosjonsbeskyttelse og miljøbevissthet til en lang rekke anvendelser, komponenter og forhold.

Mobilarma MT og Mobilarma LT er basert på spesielt utvalgte løsemidler med høyt flammepunkt, og moderne teknisk avanserte korrosjonsinhibitorer.Bruken av løsemiddel med høyt flammepunkt gjør at dekkevnen økes og oljeforbruket reduseres.Mobilarma MT og LT har ingen bariumtilsetning.  Mobilarma SF er et mineraloljebasert  rustforebyggende middel som brukes til å beskytte stålblikk.

Egenskaper og fordeler

EgenskaperFordeler og potensiell nytte
Løsemidler med ”narrow-cut” og høyt flammepunkt  Lavere fordampning betyr mindre oljeforbruk og bedre arbeidsmiljø.
Effektiv avvannings- og korrosjonsbeskyttelse. Fjerner alle tegn på fuktighet fra komponenter som fører til langvarig rust- og korrosjonsbeskyttelse.
Forbedret dekkevne. Forbedret utnyttelse av produktet og redusert forbruk
Anvendes til ulike formål. Redusert lagerhold.Kan brukes på en rekke ulike råmaterialer med forskjellige påføringsmetoder.
Tynne, gjennomsiktige, robuste filmer Markeringene på komponentene kan leses med større letthet

Bruksområder

Mobilarma MT er et rustforebyggende middel til ulike formål som gir jern- og ulike legeringer middels lang beskyttelse under lagring og transport. Det er spesielt egnet til å beskytte deler som krever presisjonsmaskinering der et kraftig filmbelegg ikke er ønskelig.

Mobilarma LT er et rustforebyggende middel til allmenne formål som gir jern- og ulike legeringer middels til langvarig beskyttelse. Det er spesielt egnet til å beskytte lagringen av ulike typer deler, f. eks. motorkomponenter, motordeler og ekstruderte og maskinerte overflater. Den beskyttende filmen er meget effektiv mot sure og aggresive komponenter i atmosfæren.

Beste måten å bruke Mobilarma MT og LT  på er dypping, men de kan også påføres ved å tømme, spraye eller koste de på. De kan fjernes med hydrokarbon-løsemidler eller passende alkaliske rengjøringsmidler hvis nødvendig.

Mobilfarma SF er et rustforebyggende middel for stålblikk, spoler, ståltråd og stenger som forbedrer smøreevnen og heftingen under oppspoling og oppretting. Oljen kan brukes via dypp, tømming, spray eller elektrostatisk filmlegging.


Typiske egenskaper

TestmetodeTestEnheterMobilarma MTMobilarma LTMobilarma SF
Utseende Visuell Klart, mørkebrunt Klart, mørkebrunt Brun væske
Filmtype Visuell Lett smørefett Oljefet, voksaktig Olje
Tetthet DIN 12185 kg/l 0,813 0,845 0,880
Kinematisk viskositet ved 40 °C DIN 3104 1,8 4,4 33
Flammepunkt DIN 2719 °C 55 (min) 65 160
Filmtykkelse mikron 0,8 4,0 3.2
Korrosjonsbeskyttelse, innendørs måneder 9 maks. 24 maks.
Korrosjonsbeskyttelse, utendørs måneder 2 maks. 12 maks.

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databaldet.  HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett.Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt.  Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.

Mobil-logoen og Pegasus-designen er registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation, eller et av dets datterselskaper.

09-2019

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.