Mobilarma MT, LT, SF

Mobil industrial , Norway

Rustforebyggende middel

Produktbeskrivelse

Mobilarma Double Letter-serien omfatter en rekke høytytende rustforebyggende midler.    Mobilarma-serien kombinerer fremragende korrosjonsbeskyttelse og miljøbevissthet for en lang rekke bruksområder, komponenter og forhold.

 

Mobilarma MT er basert på spesielt utvalgte løsemidler med høyt flammepunkt, og moderne teknisk avanserte korrosjonsinhibitorer.   Bruken av løsemiddel med høyt flammepunkt gjør at dekkevnen økes og oljeforbruket reduseres.    Mobilarma MT og LT er ikke tilsatt barium.    Mobilarma SF er et mineraloljebasert,  rustforebyggende middel som brukes til å beskytte stålblikk.

 

Egenskaper og fordeler 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Løsemidler med narrow-cut og høyt flammepunkt

Lavere fordampning betyr mindre oljeforbruk og bedre arbeidsmiljø

Effektiv avvannings- og korrosjonsbeskyttelse

Fjerner alle tegn på fuktighet fra komponenter som fører til langvarig rust- og korrosjonsbeskyttelse

Forbedret dekkevne

Forbedret utnyttelse av produktet og redusert forbruk

Anvendes til ulike formål

Redusert lagerhold Kan brukes på en rekke ulike råmaterialer med forskjellige påføringsmetoder

Tynne, gjennomsiktige, robuste filmer

Markeringene på komponentene er enklere å lese

 

Bruksområder

Mobilarma MT er et rustforebyggende middel til ulike formål som gir jern- og ulike legeringer middels lang beskyttelse under lagring og transport.   Det er spesielt egnet til å beskytte deler som krever presisjonsmaskinering der et kraftig filmbelegg ikke er ønskelig.

Mobilarma MT påføres best ved dypping, men kan også påføres ved spyling, spraying eller pensling.  De kan fjernes med hydrokarbonløsemidler eller passende alkaliske rengjøringsmidler hvis nødvendig.

Typiske produktdata

Egenskap

MOBILARMA MT

Utseende, AMS 1738

Klar, mørkebrun

Korrosjonsbeskyttelse, innendørs, måneder, ML

9 maks.

Korrosjonsbeskyttelse, utendørs, måneder, ML

2 maks.

Tetthet 15 C, kg/m3, DIN EN ISO 12185

813

Filmtykkelse, mikro m, AA.Lab.227

0,8

Filmtype, visuell

Lett smørefett

Flammepunkt, Pensky-Martens lukket kopp, °C, DIN EN ISO 2719

55 (min)

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, DIN EN ISO 3104

1,8

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

01-2022

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.