Mobilfluid 125

Mobil industrial , Norway

Ekstra høytytende transmisjonsolje

Produktbeskrivelse

Mobilfluid 125 er en ekstra høytytende transmisjonsolje som er beregnet for bruk i hydrodynamiske gir og hydraulikksystemer som typisk brukes i jernbanemateriell, skipsutstyr, anleggsutstyr og industrielt utstyr. Den er fremstilt av høytytende baseoljer og avanserte tilsetninger for å kunne gi den presise ytelsen som kreves for å gi god respons fra utstyret. Mobilfluid 125 er konstruert for å tåle de høye påkjenningene ved både lave og høye hastigheter under en lang rekke krevende driftsforhold.

 

Egenskaper og fordeler

Hydrodynamiske girsystemer og hydraulisk kontrollerte systemer er avhengig av høytytende væsker for at utstyret skal kunne fungere effektivt og kontrollert med konsis og pålitelig styring. Slike systemer drives under høye trykk og temperaturer som kan forårsake avleiringer i reguleringsventiler, som utfører presis kontroll av momentomformere og hydraulikksystemer. De viktigste fordelene til Mobilfluid 125 omfatter:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

God slitasjebeskyttelse

Økt levetid for komponenter, økt produktivitet og lavere vedlikeholdskostnader

Motvirker effektivt termisk nedbryting og oksidasjon

Betydelig reduksjon av skadelig lakkdannelse, avleiringer og slam

Opprettholder god kraftoverføring og rask respons

Gir lengre levetid på oljen

Gode egenskaper ved lav temperatur

Lett oppstart og rask hydraulikkontroll

Effektiv beskyttelse mot rust og korrosjon også under lang stillstand i fuktige forhold.

Reduserer slitasje for pålitelig oppstart av utstyr og lavere vedlikeholdskostnader

Utmerket luftutskillingsevne fjerner skummingsproblemer

Gir optimal hydraulikkrespons og kraftoverføring

Opprettholder oljefilmen for bedre smøring

Kompatibel med paknings- og tetningsmaterialer som brukes i disse systemene

Bidrar til redusert lekkasje, trykkfall og forurensning av oljen

 

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk i:

     •  Væskekoplinger og drev, dreiemomentomformere og hydraulikksystemer som brukes i jernbane-, skips-, anleggs- og industriutstyr  

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

Voith Turbo 120.00059010

 

Typiske produktdata

Egenskap

Klasse

ISO 32

Tetthet ved 15 ºC, g/cm3, ASTM D4052

0,878

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

225

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

5,3

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

30

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-30

Viskositetsindeks, ASTM D2270

104

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

02-2020

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.