Somentor A-serien

Mobil industrial , Norway

View the Somentor A

Fullt sammensatte oljer for kaldvalsing

Produktbeskrivelse

Somentor AH 45, AH 70 og AL 70 er fullt sammensatte oljer av høy kvalitet, egnet til kaldvalsing av stål og andre metaller. Disse oljene er formulert med baseoljer av høy kvalitet og spesielt utvalgte oljetilsetninger for valsing, for å oppfylle de strenge ytelseskravene som disse bruksområdene krever.

Egenskaper og fordeler

Somentor A -serien er formulert for å gi effektiv kvalitetsproduksjon av kaldvalsede deler laget av stål eller ikke-jernmetaller. Egenskaper og fordeler innbefatter:

  • Gir blank overflatefinish på valset metall
  • Ren fordamping i utglødningsprosessen for å unngå rester/avleiringer
  • Lett filtrering som forlenger oljens levetid
  • Passer til et bredt område metaller
  • Somentor AH 45-oljens lave viskositet øker avkjølingseffektiviteten og kan blandes med AH 70 og AL 70 dersom en ønsker økt additivinnhold og/eller økt viskositet.

Bruksområde

Somentor A-serien gir pålitelig og effektiv smøring og avkjøling ved kaldvalsing i en lang rekke bruksområder.

  • Produkter fra Somentor A-serien kan brukes til kaldvalsing av karbonrikt, austenittisk og ferrittisk rustfritt stål i tillegg til kobber og kobberlegeringer.
  • Somentor A -serien er egnet til bruk på alle typer valseverk fra dobbelt- til multi-valser.
  • Somentor A -serien er egnet til smøring av reservelagre i multivalser.
  • Kan brukes i "active eart" filter.
  • Somentor A -serien er egnet til bruk i hydraulikksystemer i tilknyttning til valsestolen, men er avhengig av at pumpen er egnet til oljer med lav viskositet.

Typiske produktdata

Somentor A
Klasse AH 45 AH 70 AL 70
Utseende, visuelt Klart og blankt Klart og blankt Klart og blankt
Kinematisk viskositet, ISO 3104   
mm/s v/ 40°C 4.2 7.3 7.2
Stivnepunkt, °C, ISO 3016-6 -6 -6
Flammepunkt, °C, ISO 2592 140 152 160
Densitet v/15°C, kg/l, ASTM D 4052 822 852 850
Nøytraliseringsnummer, mgKOH/g, ISO 6618 ‹0.05 ‹0.1 ‹0.1

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.

Mobil-logoen, Pegasus-designen og Somentor (og andre varemerker) er varemerker som tilhører ExxonMobil Corporation, eller et av dets datterselskaper.

09-2019

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.