WYROL™

Mobil industrial , Norway

View the Wyrol

Konsentrert valseoljetilsetning for aluminiumsvalseverk

Produktbeskrivelse

WYROL™-produktene utgjør et dekkende utvalg av flytende additivkonsentrater for å optimere friksjonsegenskapene til kaldvalseoljer som f.eks. SOMENTOR-serien. De er utviklet og laget for å optimere aluminiumsvalseverkenes ytelse og for å oppnå den overflatestruktur og kvalitet som kreves.

WYROL 2 er et oksidasjonshemmende konsentrat som brukes til å forlenge valseoljens brukstid.

WYROL 4 og 8 består begge av ett enkelt smøremiddeladditiv sammen med en liten mengde antioksidant. Disse produktene brukes for å optimere aluminiumvalseoljenes friksjonsegenskaper. I tillegg gjør de det mulig for valseoperatøren å optimere sammensetningen av valseoljen etter valseforholdene ved det enkelte valseverket.

WYROL 10, 12 og 15 består av en kombinasjon av forskjellige smøremiddeladditiver, som sammen med en oksidasjonshemmer bidrar til å gi førsteklasses friksjonsegenskaper for en rekke kaldvalseoljer under forskjellige forhold.

WYROL 2, 4, 6, 8, 10 og 12 er utviklet for å oppfylle FDA 21 CFR 178.3910(a), ”Overflate-smøreoljer brukt til fremstilling av metallartikler”, og brukes til valsing av folie eller plater til matvareanvendelser.

 

Egenskaper og fordeler

WYROL-produktene gir kunden muligheten til selv i stor grad å finjustere valseoljene for å oppnå optimal ytelse fra valseoljene og valseverket. Dette fører til økt produksjon av materialer av godkjent kvalitet og reduserer den potensielle vrakgodsmengden.

WYROL-produktene har følgende fordeler:

  • Optimerer valseproduksjonen og kvaliteten på sluttproduktene
  • Kan forlenge valseoljens brukstid betydelig
  • Forbedret kvalitet på sluttproduktene
  • Mindre feilproduksjon og avfall

 

Bruksområde

  • Additivkonsentrater for optimering av valseoljens brukstid og ytelse ved kaldvalsing av aluminium

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Wyrol møter eller overgår kravene til::2468101215
FDA 21 CFR 178.3910(a)XXXXXX 

 

Typiske egenskaper

Wyrol2468101215
FargeKlar og blankKlar og blankKlar og blankKlar og blankKlar og blankKlar og blankKlar og blank
Densitet ved 15ºC, kg/m3, ASTM D 4052830795858830840835846
Kinematisk viskositet ved 40ºC, mm2/s, ISO 31042.22.52.38.02.88.29.3
Flytepunkt,ºC, ISO 3016+18+24-3+18+6+18+9
Flammepunkt, PM, ºC, ISO 2719939311111080105154
Askeinnhold, vkt.%, ISO 6245‹ 0.005‹ 0.005‹ 0.005‹ 0.005‹ 0.005‹ 0.0050.015
Nøytralisasjonstall, mgKOH/g, ISO 6618‹ 0.355‹ 0.2‹ 0.1‹ 0.5‹ 0.1‹ 0.85

 

Helse og sikkerhet

Med bakgrunn i de opplysninger som er tilgjengelige, forventes det ikke at dette produktet vil ha noen skadelige helsevirkninger, hvis det brukes til det formål det er beregnet til og når anbefalingene i Helse-, miljø- og sikkerhetsdatabladet (HMS) følges. HMS-datablad fås på forespørsel ved våre salgskontorer eller via Internett.  Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn de det er beregnet til. Ved destruksjon av et brukt produkt må nødvendige miljøhensyn tas.

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre annet er angitt.

09-2019

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.