Wyrol HS

Mobil industrial , Norway

View the Wyrol HS
Hydraulikkolje

Produktbeskrivelse

WYROL HS-serien er syntetiske hydraulikkoljer av høy kvalitet med antislitasjeegenskaper og lav tendens til anløpning og dannelse av klebrige avleiringer. De er spesielt utviklet for bruk i moderne aluminiumsvalseverk. Oljene er laget for å oppfylle de seneste kravene som stilles av aluminiumsvalseverk (kaldvalsing) med høy produktivitet. Lekkasje av konvensjonelle hydraulikkvæsker fører til forurensning av aluminiumsvalseverkets valseoljesystem. Som et resultat av dette forekommer anløpning og klebrige avleiringer på de ferdige metalloverflatene. Blanding av WYROL HS-olje med valseolje reduserer imidlertid dette problemet betydelig. WYROL HS har gode antislitasjeegenskaper, utmerket oksidasjonsstabilitet og god beskyttelse mot rust og korrosjon. Selv om WYROL HS er en syntetisk olje, kan den blandes med mineralolje, slik at en overgang fra konvensjonell hydraulikkolje til WYROL HS er relativt problemfri. På grunn av sammensetningen av baseoljen, oppfyller ikke WYROL HS kravene i U.S. FDA Regulation 21 CFR 178.3910(a). Bruk WYROL H hvis disse kravene må være oppfylt.

 

Egenskaper og fordeler

WYROL HS er syntetiske hydraulikkoljer med høy ytelse og med svært liten tendens til anløpning. Dette reduserer risikoen for materialvraking. Oljenes utmerkede oksidasjonsstabilitet og gode beskyttelse mot slitasje fører til lengre brukstid på oljen og bedre ytelse fra de hydrauliske komponentene.

WYROL HS-oljene har følgende fordeler:

  • Liten anløpning reduserer risikoen for materialvraking
  • Gode antislitasjeegenskaper reduserer slitasjen på de hydrauliske systemkomponentene og gir forlenget brukstid
  • Utmerket oksidasjonsstabilitet minimerer dannelsen av avleiringer i systemet, forlenger oljens brukstid og reduserer vedlikeholdskostnadene

Bruksområder

  • Hydraulikksystemer ved aluminiumsvalseverk (kaldvalsing)
  • Egner seg for bruk i hydraulikksystemer med høyt eller lavt trykk
  • Anbefales for tannhjuls-, vinge- og stempelpumper i hydraulikksystemer

Typiske egenskaper

Wyrol HS 22 46
Tetthet ved 15ºC, kg/m3, ASTM D 4052 868 870
Kinematisk viskositet ved 40ºC, mm2/s, ISO 3104 22 44
Kinematisk viskositet ved 100ºC, mm2/s, ISO 3104 3,7 5,3
Stivnepunkt, ºC, ISO 3016 -51 -42
Flammepunkt, COC, ºC, ISO 2592 160 175
Kobberkorrosjon, 3 h, 100ºC, gradering, ISO 2160 1 1
Rustbeskyttelse, destillert vann, ISO 7120 Pass Pass

 

Helse og sikkerhet

Med bakgrunn i de opplysninger som er tilgjengelige, forventes det ikke at dette produktet vil ha noen skadelige helsevirkninger, hvis det brukes til det formål det er beregnet til og når anbefalingene i Helse-, miljø- og sikkerhetsdatabladet (HMS) følges. HMS-datablad fås på forespørsel ved våre salgskontorer eller via Internett.  Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn de det er beregnet til. Ved destruksjon av et brukt produkt må nødvendige miljøhensyn tas.

Mobil-logoen, Pegasus-designen og Wyrol er varemerker som tilhører ExxonMobil Corporation eller et datterselskap.

09-2019

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.