Mobil ATF 134

Mobil passenger-vehicle-lube , Norway

Automatgirolje

Produktbeskrivelse

Mobil ATF 134 er en automatgirolje som er sammensatt med utvalgte HVI-baseoljer og anbefales for bruk i automatgirkasser fra Mercedes.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil ATF 134 er utviklet med et avansert tilsetningssystem kombinert med en nøye utvalgt sammensetning av HVI-baseoljer som gir veldig god termisk stabilitet og slitasjebestandighet og meget gode egenskaper ved lav temperatur. Nøkkelegenskaper og -fordeler:

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Utmerket pumpbarhet og sirkulasjon ved lave temperaturer

Veldig gode kaldstartsegenskaper

Forbedrede slitasjehemmende egenskaper

Forbedrer slitasjebeskyttelse og gir lengre levetid for girkasser

Sammensatt for å oppfylle de nyeste friksjonskravene

Gir problemfri bruk i hele girkassens brukstid

Utmerket beskyttelse mot nedbrytning ved høye driftstemperaturer

For en lengre brukstid

 

Bruksområder

Mobil ATF 134 anbefales til bruk i siste generasjon av Mercedes Benz' syvtrinns automatgirkasser.  Den er godkjent ifølge MB 236.14. 

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MB-godkjenning 236.14

 

Typiske produktdata

Egenskap

Farge, DIN ISO 2549

Rød

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, EN ISO 2592

200

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, DIN 51562-1

6,5

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, DIN 51562-1

29,6

Stivnepunkt, ºC, DIN ISO 3016

-51

Viskositet, Brookfield, ved -40 ºC, cP, DIN 51398

8500

Viskositetsindeks, DIN 2909

185

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

11-2019

Esso Norge AS
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30
http://www.esso.no

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com    
ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.